Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.93.618

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 września 1920 r.
w przedmiocie poboru podatku giełdowego na obszarze b. okupacji niemieckiej.

Na podstawie §§ 11 i 13 rozporządzenia z dn. 16 marca 1918 r., (Dz. rozp. b. Gen.-Gubernatorstwa warszawskiego № 109, poz. 461) zarządzam:
Art.  1.

Opłata stemplowa od obrotu papierami wartościowemi, przewidziana powołanem rozporządzeniem (podatek giełdowy), o ile ona należy się z powodu emisji papierów wartościowych, ma być uiszczona gotówką.

Art.  2.

Osoba, wypuszczająca papiery wartościowe, ma prowadzić "spis celem obliczenia podatku giełdowego". Formularz spisu ma zawierać rubryki dla uwidocznienia:

1. pozycji,

2. imienia i nazwiska (firmy) nabywcy,

3. umówionego kursu emisyjnego,

4. podatku.

Po upływie każdego miesiąca, najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca następnego, należy wnieść do Kasy Skarbowej sumę kwot, obliczonych w rubryce 4, załączając deklarację, w której płatnik ma zaznaczyć, że chodzi o podatek giełdowy z powodu emisji i podać rodzaj papierów wartościowych. Zarazem należy o uiszczeniu podatku zawiadomić Urząd Skarbowy, Podatków i Opłat Skarbowych, załączając wyciąg ze spisu wyżej określonego, obejmujący wszystkie dane za miesiąc ubiegły.

Osoba, wypuszczająca papiery wartościowe, winna też zawiadomić Urząd Skarbowy o ukończeniu emisji.

"Spis celem obliczenia podatku giełdowego" oraz pokwitowania Kasy Skarbowej z uiszczenia podatku należy przechowywać przez lat pięć po ukończeniu emisji.

Art.  3.

Art. 1 i 2 nie stosują się, o ile emisja odbywa się w drodze sprzedaży za pośrednictwem ajenta giełdowego lub osoby, zajmującej się zawodowo sprzedażą i kupnem papierów wartościowych. Wówczas ten pośrednik winien uiścić podatek zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia z dn. 16 marca 1918 r. oraz art. 3 rozporządzenia Kierownika Ministerstwa Skarbu z dn. 12 listopada 1918 r. (Monitor Polski № 205) i wydać osobie wypuszczającej papiery wartościowe wyciąg z ksiąg lub inny dowód, stwierdzający wysokość uiszczonego podatku oraz odnośne pozycje "księgi opłat", prowadzonej stosownie do powołanego art. 3. Dowód ten należy przechowywać przez lat pięć po ukończeniu emisji.

Art.  4.

O ile przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia powstał obowiązek uiszczenia podatku giełdowego z powodu wypuszczenia papierów wartościowych (art. 1), a podatku tego nie uiszczono, to kara pieniężna, przewidziana w § 9 powołanego rozporządzenia z dn. 16 marca 1918 r. nie będzie wymierzona w razie uiszczenia podatku najpóźniej do dnia 15 listopada 1920 r.

O uiszczeniu należy donieść Urzędowi Skarbowemu z powołaniem się na niniejsze rozporządzenie i wyjaśnić sposób obliczenia.

Art.  5.

Podania, przewidziane w art. 2 i 4 nie podlegają opłacie stemplowej.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.