Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.79.549

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 7 września 1921 r.
o poborze pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na zasadzie art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej (Dz. Ust. R. P. № 67 poz. 455) tudzież art. 14 ustawy z dnia 28 października 1920 r. w przedmiocie przeprowadzenia wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej (Dz. Ust. R. P. № 105 poz. 692) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozkład i pobór pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej przeprowadzi się na obszarze b. dzielnicy pruskiej, o ile w paragrafach następnych inaczej nie postanowiono, na zasadzie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. o poborze pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej (Dz. Ust. R. P. № 74 poz. 506).
§  2. Do pokrycia pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej pociągnąć należy osoby fizyczne, obowiązane do opłacania podatku uzupełniającego (majątkowego), tudzież osoby prawne, obowiązane do opłacania podatku procederowego.
§  3. Od udziału w pożyczce przymusowej zwolnione są, oprócz Państwa i związków samorządowych, osoby fizyczne, których roczna należność w podatku uzupełniającym wraz z dodatkiem państwowym nie przenosi 8 mk. 40 f.
§  4. Mnożnik wspomniany w § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. o poborze pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej (Dz. Ust. R. P. № 74 poz. 506) ustala się w wysokości następującej:
a) dla podatku uzupełniającego (majątkowego) 310
b) dla podatku procederowego 1000

z tem, że pierwsza rata pożyczki przymusowej nie może wynosić mniej, niż dziesięć procentów kapitału zakładowego osoby prawnej.

§  5. Obliczenie pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej uskutecznia przewodniczący komisji wymiarowej, stosując analogicznie przepisy § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 74 poz. 505).
§  6. Księgi poboru pożyczki przymusowej, określone w § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu o poborze pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej (Dz. Ust. R. P. № 74 poz. 506), należy wygotować i prowadzić oddzielnie:

I. dla pożyczki przymusowej, obliczonej na podstawie podatku uzupełniającego (księga poboru № I),

II. dla pożyczki przymusowej, obliczonej na podstawie podatku procederowego (księga poboru № II).

§  7. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.