Pobór 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.22.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.

USTAWA
z dnia 26 marca 1935 r.
o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następują-c»j treści;
(1)
Upoważnia się Ministra Skarbu do pobierania dodatków:
1)
w wysokości 10% do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz podatku gruntowego,
2) 1
w wysokości 15% do podatku spadkowego i od darowizn oraz do podatków bezpośrednich z wyjątkiem gruntowego i dochodowego oraz od kapitałów i rent.
(2)
Dodatki, wymienione w ust. (1), pobierane będą do wymienionych w tymże ustępie danin, tak bieżących, jak i zaległych.
(1) 2
Dodatki, ustanowione w art. 1, nie będą pobierane do opłat stemplowych, przewidzianych w art. 102 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 41, poz. 413), do dodatku do podatku spożywczego od cukru wszystkich gatunków oraz do dodatku do podatku spożywczego od cukru w głowach, kostkach i kawałkach, do podatków: od cukru skrobiowego, od lokali, od podatku od nieruchomości, majątkowego, od energji elektrycznej, nadzwyczajnego podatku od niektórych zajęć zawodowych, od uboju, przemysłowego od obrotu, do kryzysowego dodatku do państwowego podatku od nieruchomości, do nadzwyczajnej daniny majątkowej i daniny lasowej oraz do dodatków samorządowych.
(2) 3
(skreślony).

Ustanowiony dla związków samorządowych w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 106, poz. 884) udział we wpływach z państwowego podatku dochodowego nie służy tym związkom, o ile chodzi o wpływy z pobieranego na zasadzie ustawy niniejszej 15% dodatku do państwowego podatku dochodowego.

Dodatkom, o których mowa w art. 1, służą te same przywileje, jakie służą poszczególnym daninom, do których dodatki są pobierane.

(1)
Obliczanie i pobór dodatków, wprowadzonych ustawą niniejszą, należy do tych organów, które powołane są do wymiaru i poboru danin, do których dodatki te się pobiera (danin głównych).
(2)
Dodatki te należy uiścić równocześnie z daniną główną, bez osobnego zawiadomienia ze strony władzy.

Wprowadzone ustawą niniejszą dodatki dzielą zawsze los daniny głównej: umorzenie, obniżenie, odroczenie, rozłożenie na raty, wstrzymanie lub wdrożenie egzekucji i t. p. daniny głównej, rozciąga się z mocy samego prawa i na dodatki.

Dodatki, przewidziane w art. 1, pobierane będą również do zaległości, powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy niniejszej.

Należności z tytułu dodatków, wprowadzonych ustawą niniejszą, wpływają w całości do Skarbu Państwa.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

(1)
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1935 r.
(2)
Równocześnie traci moc obowiązującą:
1)
ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 82);
2)
art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustaw: z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych oraz z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 868);
3)
art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1933 r., zmieniającej niektóre przepisy o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 141).
(3)
Przepisy ustawy niniejszej nie naruszają przepisów o poborze 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego, wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 612).
1 Art. 1 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez art. 5 ust 3 dekretu z dnia 22 listopada 1935 r. (Dz.U.35.85.518) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1936 r.

- zmieniony przez art. 2 ust 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o podatku od kapitałów i rent (Dz.U.35.96.600) z dniem 1 stycznia 1936 r.

2 Art. 2 ust. 1:

- zmieniony przez art. 14 ust. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości (Dz.U.36.3.14) z dniem 15 stycznia 1936 r.

- zmieniony przez art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych (Dz.U.36.3.15) z dniem 15 stycznia 1936 r.

3 Art. 2 ust. 2 skreślony przez art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 22 listopada 1935 r. (Dz.U.35.85.518) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1936 r.