Pobór 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 6 marca 1931 r.
w sprawie poboru 10 % dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10 % dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 82) zarządzam co następuje:
Począwszy od dnia 1 kwietnia 1931 r. pobierany będzie dodatek w wysokości 10 % do uiszczanych podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, jako też do wpłacanych, względnie przymusowo ściąganych, zaległości wyżej wymienionych danin.

Dodatek ten nie będzie pobierany do podatku od lokali i placów niezabudowanych, podatku majątkowego, daniny lasowej, opłat stemplowych, przewidzianych w art. 102 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570), opłat celnych, jak również do dodatków samorządowych.

10 %-owy dodatek pobierany będzie równocześnie z uiszczeniem wymienionych w ustępie pierwszym § 1 danin publicznych. Od dodatku tego nie będą obliczane kary za zwłokę, względnie odsetki za odroczenie.
Obliczanie i pobór 10 %-owego dodatku należy do obowiązku tych organów, które są powołane do wymiaru i poboru odnośnych danin publicznych.
10 %-owy dodatek należy uiścić bez osobnego zawiadomienia ze strony władzy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.