Pobór 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.16.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1934 r.

USTAWA
z dnia 12 lutego 1931 r.
o poborze 10 % dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
(1)
Upoważnia się Ministra Skarbu do pobierania dodatku w wysokości 10 % do uiszczanych podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, jako też do wpłacanych, względnie przymusowo ściąganych, zaległości wyżej wymienionych danin.
(2)
Dodatek ten nie będzie pobierany do podatku od lokali i placów niezabudowanych, podatku majątkowego, daniny lasowej, opłat stemplowych, przewidzianych w art. 102 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570), opłat celnych, jak również do dodatków samorządowych.
3) 1
Ustanowiony dla związków samorządowych w art. 9 ust. 112 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 106, poz. 884) udział we wpływach z państwowego podatku dochodowego nie służy tym związkom, o ile chodzi o wpływy z 10% dodatku do państwowego podatku dochodowego, pobieranego na zasadzie ustawy niniejszej.

10% dodatkowi, o którym mowa w art. 1 ust. (1), służą te same przywileje, jakie służą poszczególnym daninom, do których jest on pobierany.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1931 r.

1 Art. 1 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz.U.34.96.868) zmieniającego nin. ustawę z dniem 30 października 1934 r.
2 Art. 1a dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz.U.34.96.868) zmieniającego nin. ustawę z dniem 30 października 1934 r.