Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.119.792

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 18 grudnia 1920 r.
w przedmiocie pobierania opłat za czynności ładunkowe.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam co następuje:
Z dniem 1 stycznia 1921 r. punkty 22, 23 i 24 Postanowień Taryfowych, stanowiących część II Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, otrzymują redakcję następującą:

"22. Czynności ładunkowe powinny być przez nadawcę, względnie od biorcę, wykonane w terminie, podanym w Wykazie opłat dodatkowych (część II Taryfy). W razie przekroczenia tych terminów kolej pobiera opłaty za przetrzymanie wagonu (postojowe), wskazane w tymże Wykazie opłat dodatkowych.

Kolei przysługuje również prawo wyładowania na koszt i odpowiedzialność nadawcy, względnie odbiorcy, przesyłek, niezaładowanych lub niewyładowanych w ustalonym terminie, pobierając za to opłaty, przewidziane w Wykazie opłat dodatkowych (część II Taryfy), nie mniej jednak niż zwrot kosztów rzeczywistych, oraz doliczając składowe lub placowe za cały czas przekroczenia terminu".

"23. Kolej obowiązana jest do załadowania i wyładowania tylko przesyłek pospiesznych i drobnych, oprócz wymienionych w p. 21, i za dokonanie tych czynności pobiera opłaty, przewidziane w Wykazie opłat, dodatkowych (części II Taryfy)".

"24. W przypadkach wyjątkowych może kolej na żądanie nadawcy lub odbiorcy dostarczyć sił roboczych, potrzebnych do załadowania lub wyładowania przesyłek, które według przepisów obowiązani są załadować i wyładować nadawca i odbiorca. Za takie załadowanie, względnie wyładowanie, pobiera się opłaty, przewidziane w Wykazie opłat dodatkowych (część II Taryfy), nie mniej jednak niż zwrot kosztów rzeczywistych. Robotników, zajętych załadowaniem lub wyładowaniem takich przesyłek, nie uważa się za pracowników kolejowych, lecz za pracowników nadawcy, względnie odbiorcy. Kolei przysługuje zarazem prawo rozstrzygania, jaka ilość danego towaru ma być do wagonu załadowana".

Równocześnie zmienia się punkt a ust. 5. Wykazu opłat dodatkowych, mianowicie "Opłaty za załadowanie, wyładowanie lub przeładowanie" w sposób następujący:

"a) Za załadowanie, wyładowanie lub przeładowanie przesyłek pospiesznych i drobnych oraz za dokonanie tychże czynności przez kolej w przypadkach, kiedy one obowiązują nadawcę lub odbiorcę, kolej pobiera za każde rozpoczęte 100 kg.:

zazaładowanie2mk.40fen.
zawyładowanie1"60"
zaprzeładowanie w drodze lub przy przejściu na kolej o innej szerokości toru4"-"

nie mniej jednak niż zwrot kosztów rzeczywistych".