Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 października 1919 r.
w przedmiocie pobierania od samorządu kosztów utrzymania policji państwowej.

Na zasadzie art. 3-go ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dziennik Praw № 61, poz. 363) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
Art.  1.

Powiaty ziemskie i miejskie wstawiają obowiązkowo do swych budżetów, jako udział w utrzymaniu policji państwowej, sumy, które wskazane będą przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Art.  2.

Suma, wyrażająca ¼ część wszelkich kosztów utrzymania policji w Państwie, rozłożona będzie na powiaty ziemskie i miejskie, w połowie stosownie do sumy bezpośrednich podatków państwowych, które wymierzone zostały na terenie odnośnych związków komunalnych w ostatnim zamkniętym państwowym roku budżetowym, w połowie zaś - w stosunku do zaludnienia.

Art.  3.

Powiaty ziemskie mogą wskazaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sumę udziału w kosztach utrzymania policji państwowej albo pokryć z wpływów ogólnego budżetu komunalnego, albo też rozłożyć na gminy wiejskie i miejskie, należące do danego powiatowego związku komunalnego, na zasadzie współczynników w art. 2-gim wymienionych.