[Przestrzeganie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska] - Art. 9. - Płatności w ramach systemów wsparcia... - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Przestrzeganie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  9.  [Przestrzeganie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska]
1. 
Rolnik obowiązany na podstawie art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013 do przestrzegania praktyk, o których mowa w tym przepisie:
1)
nie może wykonać tego obowiązku, stosując praktyki równoważne objęte systemami, o których mowa w art. 43 ust. 3 lit. b tego rozporządzenia;
2)
realizując zobowiązania, o których mowa w art. 43 ust. 3 lit. a tego rozporządzenia, może wykonać praktykę, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, wyłącznie stosując praktyki, o których mowa w części I pkt 2 tiret drugie załącznika IX do tego rozporządzenia.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, zakres realizacji zobowiązań, o których mowa w art. 43 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, który stanowi wykonanie praktyk, o których mowa w części I pkt 2 tiret drugie załącznika IX do rozporządzenia nr 1307/2013, mając na względzie to, aby realizacja tych zobowiązań w tym zakresie skutkowała równoważnym lub większym poziomem korzyści dla klimatu i środowiska w porównaniu z praktyką, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013.