[Płatności związane do powierzchni upraw w 2015 r.] - Art. 58. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Płatności związane do powierzchni upraw w 2015 r.] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  58.  [Płatności związane do powierzchni upraw w 2015 r.]
1. 
W przypadku płatności związanej do powierzchni uprawy:
1)
ziemniaków skrobiowych za 2015 r. warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1, uważa się za spełniony również wtedy, gdy umowa odpowiadająca warunkom określonym w tym przepisie została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy, a płatność przyznaje się do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w tej umowie;
2)
pomidorów za 2015 r. warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1, uważa się za spełniony również wtedy, gdy umowa odpowiadająca warunkom określonym w tym przepisie została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy, a płatność przyznaje się do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w tej umowie.
2. 
Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych za 2015 r. jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, lecz nie większej niż określona pod uprawę tych buraków w umowie dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, zawartej przez tego rolnika.