[Wskaźnik referencyjny w 2015 r.] - Art. 57. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Wskaźnik referencyjny w 2015 r.] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  57.  [Wskaźnik referencyjny w 2015 r.]

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłosi do dnia 30 listopada 2015 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 45 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013.