[Płatności bezpośrednie w 2015 r.] - Art. 56. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Płatności bezpośrednie w 2015 r.] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  56.  [Płatności bezpośrednie w 2015 r.]
1. 
Rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. uznaje się za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013, zwanym dalej "systemem dla małych gospodarstw", jeżeli:
1)
spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt oraz
2)
łączna kwota płatności bezpośrednich określona dla tego rolnika zgodnie z art. 63 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 na podstawie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. oraz wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1250 euro.
2. 
Rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. uznaje się za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw także w przypadku, gdy łączna kwota płatności bezpośrednich określona dla tego rolnika zgodnie z art. 63 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 na podstawie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. oraz wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, wynosi więcej niż równowartość w złotych kwoty 1250 euro, jeżeli rolnik złożył wniosek o uznanie go za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw.
3. 
Wniosek o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w ust. 2, składa się do dnia 10 lipca 2015 r., składając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich albo składając odrębny wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
4. 
W 2015 r. rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z tego systemu, składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu w terminie do dnia 10 lipca tego roku.
5. 
W decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r.:
1)
stwierdza się, że rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw - w przypadku, o którym mowa w ust. 1;
2)
uznaje się, że rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw - w przypadku, o którym mowa w ust. 2;
3)
stwierdza się, że rolnik nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw - w przypadku, o którym mowa w ust. 4.
6. 
W kolejnych latach rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z tego systemu, składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu w terminie do dnia 30 września roku, w którym to wystąpienie ma nastąpić. W takim przypadku w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich za rok, w którym zostało złożone to oświadczenie, stwierdza się, że rolnik nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw.
6a. 
W przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1, oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw można złożyć po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, wraz z wnioskiem, o którym mowa odpowiednio w art. 27 ust. 2 albo art. 28 ust. 2.
7. 
Oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5:
1)
składając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich albo
2)
na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.