[Wyznaczenie podmiotów do realizacji określonych zadań] - Art. 50. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Wyznaczenie podmiotów do realizacji określonych zadań] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  50.  [Wyznaczenie podmiotów do realizacji określonych zadań]

W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, w tym przepisy wydane w trybie rozporządzenia nr 1307/2013, określają obowiązek podjęcia działań lub umożliwiają realizację uprawnień przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ, lub agencję płatniczą, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia:

1)
wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia lub
2)
określić zadania realizowane przez Agencję lub sposób i tryb ich realizacji, lub
3)
określić szczegółowe warunki dotyczące przyznawania płatności określonych tymi przepisami

- mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej w zakresie płatności określonych tymi przepisami.