[Zakaz przelewu wierzytelności] - Art. 47. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Zakaz przelewu wierzytelności] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  47.  [Zakaz przelewu wierzytelności]
1. 
Należności ustalone w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego oraz należności z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem umowy przelewu na zakład ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), zwany dalej "zakładem ubezpieczeń", zawartej w celu uiszczenia należnych składek z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 1 tej ustawy, zwanego dalej "obowiązkowym ubezpieczeniem upraw rolnych".
2.
Kwota należności, o których mowa w ust. 1, będących przedmiotem umowy przelewu na zakład ubezpieczeń jest przekazywana na rachunek bankowy tego zakładu ubezpieczeń:
1)
na wniosek rolnika, który zawiera:
a)
imię i nazwisko albo nazwę rolnika,
b)
numer identyfikacyjny nadany rolnikowi w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
c)
żądanie przekazania na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń kwoty należności, o których mowa w ust. 1, będących przedmiotem umowy przelewu na zakład ubezpieczeń;
2)
po dokonaniu potrąceń na podstawie art. 31 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3)
w wysokości nieprzekraczającej kwoty nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych;
4)
jeżeli kwota tych należności, po dokonaniu potrąceń na podstawie art. 31 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest co najmniej równa kwocie nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych;
5)
w terminach, w jakich dokonuje się wypłaty należności, o których mowa w ust. 1.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się w terminie do dnia 30 września za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji. Do składania tego wniosku przepisy art. 22 ust. 7-9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dołącza się umowę przelewu na zakład ubezpieczeń należności, o których mowa w ust. 1, która zawiera co najmniej wysokość kwoty nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, numer polisy ubezpieczeniowej oraz numer rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń.
5.
W przypadku gdy należności, o których mowa w ust. 1, nie zostały przekazane na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, kierownik biura powiatowego Agencji niezwłocznie informuje, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, rolnika, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz zakład ubezpieczeń o nieuwzględnieniu tego wniosku oraz o przyczynach jego nieuwzględnienia.
6.
Do postępowań wszczętych na wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:
1)
nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem art. 14 § 1a oraz przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, skarg i wniosków;
2)
przepis art. 5 stosuje się odpowiednio.
7.
Jeżeli w wyniku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kwota należności ustalona w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego nie zostanie przekazana na rachunek bankowy rolnika lub rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, przepisów art. 24 ust. 9-15 nie stosuje się.