[Niestosowanie kar administracyjnych w przypadkach mniejszej wagi] - Art. 43. - Płatności w ramach systemów wsparcia... - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Niestosowanie kar administracyjnych w przypadkach mniejszej wagi] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  43.  [Niestosowanie kar administracyjnych w przypadkach mniejszej wagi]
1. 
Kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności nie stosuje się, jeżeli wynosi ona nie więcej niż równowartość w złotych kwoty, o której mowa w art. 97 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1306/2013.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt:
1)
podaje się informację o niezastosowaniu kary administracyjnej;
2)
nakazuje się realizację w wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 39 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014, określonych działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności.
3. 
Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 97 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, w tym kontroli realizacji działań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, a w przypadku gdy niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli na podstawie art. 38 ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.
4. 
W przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie wyznaczonym w decyzji w sprawie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt, stosuje się art. 29 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505).