[Zmiana decyzji o przyznaniu płatności] - Art. 41a. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 41a. - [Zmiana decyzji o przyznaniu płatności] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  41a.  [Zmiana decyzji o przyznaniu płatności]
1. 
W przypadku gdy w wyniku ustaleń dokonanych w ramach kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że:
1)
płatność bezpośrednia lub przejściowe wsparcie krajowe zostały przyznane w niewłaściwej wysokości i istnieje konieczność zmiany ich wysokości lub
2)
istnieje konieczność dokonania zmniejszenia danej płatności lub danego wsparcia lub wykluczenia z płatności lub wsparcia, w tym wynikająca ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub nałożenia pozostałych kar administracyjnych, lub zastosowania art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 lub art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia

- organ, który wydał decyzję w sprawie o przyznanie tej płatności lub tego wsparcia, zmienia ją bez zgody strony, jeżeli ta płatność lub to wsparcie nie zostały jeszcze wypłacone i nie upłynął termin ich wypłaty określony w art. 75 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1306/2013.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie wszczyna się z urzędu.