[Typowanie rolników do kontroli] - Art. 39. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Typowanie rolników do kontroli] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  39.  [Typowanie rolników do kontroli]
1. 
Główny Lekarz Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustala czynniki do analizy ryzyka, na których podstawie jest przeprowadzane typowanie rolników do kontroli, o których mowa w art. 38 ust. 1, oraz liczbę gospodarstw, które zostaną objęte tymi kontrolami.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa mogą określić, w drodze zarządzenia, warunki, sposób i tryb współpracy Agencji oraz Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 38 ust. 1.