[Kontrole administracyjne i na miejscu] - Art. 36. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Kontrole administracyjne i na miejscu] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  36.  [Kontrole administracyjne i na miejscu]
1. 
Agencja przeprowadza kontrole administracyjne i na miejscu w zakresie płatności bezpośrednich, określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym kontrole w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, chyba że ustawa stanowi inaczej.
1a. 
W zakresie płatności związanych do zwierząt gatunku owca domowa kontrole na miejscu obejmują również kontrolę dotyczącą zwierząt potencjalnie kwalifikujących się w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 17 rozporządzenia nr 640/2014, dokonaną przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności do tych zwierząt.
2. 
Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1.
3. 
Przestrzeganie norm lub wymogów może podlegać kontroli administracyjnej zgodnie z art. 96 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.
4. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, normy lub wymogi, których przestrzeganie może podlegać kontroli, o której mowa w ust. 3, mając na względzie możliwość wykorzystania w kontroli administracyjnej informacji zgromadzonych w systemach teleinformatycznych Agencji oraz zapewnienie, że kontrole administracyjne odnośnie tych norm lub wymogów są co najmniej tak samo skuteczne jak kontrole na miejscu, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności bezpośrednich.