[Redukcja kwoty płatności] - Art. 35. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Redukcja kwoty płatności] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  35.  [Redukcja kwoty płatności]
1. 
W przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, w tym z przepisów wydanych w trybie rozporządzenia nr 1307/2013, wynika obowiązek zastosowania zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności na skutek przekroczenia wielkości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na ten rodzaj płatności lub na skutek przekroczenia przewidzianej dla Rzeczypospolitej Polskiej wielkości powierzchni gruntów lub liczby zwierząt, lub produktów rolnych, które mogą być objęte danym rodzajem płatności, Prezes Agencji ustala niezwłocznie wielkość tego przekroczenia i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa informacje w tym zakresie.
2. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności, mając na uwadze przekazane przez Prezesa Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ustalania wielkości takich zmniejszeń (redukcji) określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego.
3. 
Organ właściwy w sprawach płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, na podstawie wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, ustala wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danej płatności przyznanej lub przypadającej na dany podmiot uprawniony do uzyskania tej płatności albo wielkość zmniejszenia (redukcji) podstawy do przyznania takiemu podmiotowi płatności wyrażonego w przeliczeniu odpowiednio na jednostkę powierzchni gruntu, liczbę zwierząt albo ilość produktów rolnych:
1)
z urzędu, bez zgody strony, w drodze decyzji zmieniającej decyzję o przyznaniu danej płatności - w przypadku gdy płatność została przyznana;
2)
w decyzji o przyznaniu danej płatności - w przypadku gdy płatność ta nie została jeszcze przyznana;
3)
w decyzji o wypłacie danej płatności - w przypadku gdy przepisy przewidują wydanie takiej decyzji;
4)
z urzędu, bez zgody strony, w drodze decyzji zmieniającej decyzję o wypłacie danej płatności - w przypadku gdy przepisy przewidują wydanie decyzji o wypłacie tej płatności.
4. 
W przypadku gdy dana płatność została już wypłacona, zwrotu z tytułu zmniejszenia (redukcji) tej płatności dokonuje się w trybie określonym w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla zwrotu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.
5. 
Decyzje, o których mowa w ust. 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
6. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy zmniejszenie (redukcja) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności jest możliwe do zastosowania w toku postępowania w sprawie o przyznanie danej płatności na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, w tym przepisów wydanych w trybie rozporządzenia nr 1307/2013, z tym że jeżeli przepisy te nie określają trybu dokonania tego zmniejszenia (redukcji), przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.