[Delegacja ustawowa] - Art. 34. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Delegacja ustawowa] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  34.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi lub następcy prawnemu rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo, mając na względzie specyfikę poszczególnych płatności oraz wspieranych sektorów produkcji rolnej, założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności.
2. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa:
1)
(uchylony);
2)
kryteria uznawania gruntów za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, mając na względzie ramy tych kryteriów określone w art. 4 rozporządzenia nr 639/2014 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych;
3)
gatunki roślin strączkowych na ziarno oraz roślin pastewnych, do których może zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw, mając na względzie ukierunkowanie wsparcia na produkcję roślin wysokobiałkowych gatunków, które są uprawiane w Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniając jednocześnie różnorodność gatunkową upraw tych roślin oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tej płatności;
4)
wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, truskawek, lnu lub konopi włóknistych, do których przysługują płatności związane do powierzchni upraw, mając na względzie wymagania agrotechniczne oraz specyfikę poszczególnych upraw;
5)
rejony uprawy chmielu, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju, mając na względzie czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu, a także plantacje chmielu założone przed dniem 1 września 2001 r;
6)
rodzaje roślin, do upraw których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, a także szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać uprawy poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, mając na względzie ramy prawne do przyznawania przejściowego wsparcia krajowego określone w art. 37 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych.
3. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić wykaz obszarów, o których mowa w art. 32 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1307/2013, mając na względzie rodzaj prowadzonej na danym obszarze działalności pozarolniczej oraz zabezpieczenie przed przyznawaniem płatności bezpośrednich i uzupełniającej płatności podstawowej do gruntmów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów.