[Zwrot środków odbiorcom końcowym] - Art. 32. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Zwrot środków odbiorcom końcowym] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  32.  [Zwrot środków odbiorcom końcowym]
1. 
Kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, jest właściwy w sprawach zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013.
2. 
Zwrot środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013, następuje w drodze decyzji.
3. 
O zwrocie środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, może rozstrzygnąć również w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich.
4. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013, mając na względzie przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz zapewnienie równego traktowania rolników.