[Uprawnienia spadkobiercy rolnika po doręczeniu decyzji] - Art. 30. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Uprawnienia spadkobiercy rolnika po doręczeniu decyzji] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  30.  [Uprawnienia spadkobiercy rolnika po doręczeniu decyzji]
1. 
Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego rolnik, do którego została skierowana decyzja, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.
2. 
Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego rolnik, do którego została skierowana decyzja, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.
3. 
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.
4. 
Należności z tytułu płatności przyznanych w decyzji, o której mowa w ust. 1, są przedmiotem dziedziczenia.
5. 
Jeżeli płatności bezpośrednie lub przejściowe wsparcie krajowe nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika lub rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o przyznanie tych płatności, wraz z:
1)
odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu albo
2)
zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza - w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo
3)
w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
a)
zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
b)
kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo kopią tego potwierdzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji

- jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie o przyznanie odpowiednio płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego.

6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
7. 
Jeżeli płatności bezpośrednie lub płatność niezwiązana do tytoniu nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, lub rachunek tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.
8. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.
9. 
Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5:
1)
dołącza do tego wniosku albo
2)
składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 6

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę mu płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu.

10. 
Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.
11. 
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tych płatności.
12. 
W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 11, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.