[Łączne rozpoznanie wniosków rolnika] - Art. 29. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Łączne rozpoznanie wniosków rolnika] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  29.  [Łączne rozpoznanie wniosków rolnika]
1. 
W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, wnioski te są rozpatrywane łącznie przez kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5.
2. 
W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, złożył za dany rok kalendarzowy również wniosek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, do kierownika biura powiatowego Agencji innego niż kierownik, o którym mowa w art. 5, kierownik, do którego został złożony wniosek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, przekazuje ten wniosek wraz z aktami sprawy w celu łącznego rozpoznania wniosków złożonych przez tego rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, zawiadamiając o tym rolnika na piśmie.
3. 
Jeżeli decyzja w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej zostanie wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, lub przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, dokonuje zmiany decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, jeżeli istnieje konieczność dokonania ich zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub nałożenia pozostałych kar administracyjnych, lub zastosowania art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 lub art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zmiany decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej dokonuje się bez zgody strony.