[Decyzja w sprawie przyznania płatności – treść, odwołanie, termin wydania] - Art. 24. - Płatności w ramach systemów wsparcia... - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Decyzja w sprawie przyznania płatności – treść, odwołanie, termin wydania] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  24.  [Decyzja w sprawie przyznania płatności – treść, odwołanie, termin wydania]
1. 
Płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe są przyznawane w drodze decyzji.
2. 
W decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego:
1)
określa się zmniejszenia tych płatności i tego wsparcia, wykluczenia z tych płatności oraz pozostałe kary administracyjne, jeżeli wynikają z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz
2)
ustala się kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1, jeżeli zachodzą przesłanki ustalenia tej kwoty określone w tych przepisach.
3. 
W postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności dodatkowej kierownik biura powiatowego Agencji ustala, czy nie zachodzą okoliczności określone w art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 1307/2013.
4. 
Od decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
5. 
Odwołanie od decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.
6. 
Odwołanie od decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego nie wstrzymuje jej wykonania.
7. 
Decyzje w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego są wydawane od dnia określenia stawek tych płatności na podstawie art. 20.
8. 
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek, kierownik biura powiatowego Agencji zawiadamia rolnika, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
9. 
Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, o których mowa w ust. 2, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.
10. 
Za dzień doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, w przypadku gdy strona nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony lub rachunku strony prowadzonym w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
11. 
Żądanie doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony lub rachunku strony prowadzonym w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
12. 
W przypadku gdy strona wystąpiła z żądaniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
13. 
W przypadku:
1)
wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 9, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia,
2)
wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją, o której mowa w ust. 9

- do zawiadomienia, o którym mowa w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, albo postanowienia, o którym mowa w art. 149 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dołącza się tę decyzję, o ile nie była ona uprzednio doręczona stronie na jej żądanie.

14. 
Kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, udostępnia stronie na wniosek decyzję, o której mowa w ust. 9, o ile strona nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia.
15. 
Agencja, przekazując na rachunek bankowy strony lub rachunek strony prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej płatność przyznaną decyzją, o której mowa w ust. 9, w tytule przelewu umieszcza informację, że decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.
16. 
Na stronie internetowej Agencji zamieszcza się informację o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, oraz złożenia odwołania od tej decyzji.