[Formularze wniosków i załączniki do wniosków] - Art. 22. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Formularze wniosków i załączniki do wniosków] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  22.  [Formularze wniosków i załączniki do wniosków]
1. 
Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego, wniosek o wypłatę tych płatności i tego wsparcia, deklarację, o której mowa w art. 18 rozporządzenia nr 809/2014, z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 809/2014, składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji.
2. 
Na potrzeby ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego Agencja opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także wniosku o:
1)
przyznanie pomocy w ramach:
a)
działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm. 4 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", w zakresie rocznych premii, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz działań, o których mowa w art. 28, art. 29, art. 31 i art. 33 rozporządzenia nr 1305/2013, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
b)
(uchylona);
2)
wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie rocznych premii.
2a. 
Właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 809/2014, jest kierownik biura powiatowego Agencji.
3. 
Agencja udostępnia, zgodnie z art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, formularz wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w poprzednim roku. Formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępnione na stronie internetowej Agencji zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych. Do udostępnienia materiału graficznego (materiału geograficznego) na stronie internetowej Agencji przepisy w zakresie loginu i kodu dostępu, wydane na podstawie ust. 11, stosuje się odpowiednio.
4. 
Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 640/2014, udostępnionej rolnikowi w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności obszarowych, przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
5. 
Agencja, udostępniając formularz oraz materiał graficzny, o których mowa w ust. 3, udostępnia rolnikowi na stronie internetowej Agencji również pouczenie o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, która uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, oraz złożenia odwołania od tej decyzji.
6. 
Kolejny wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego rolnik składa na formularzu udostępnionym przez Agencję, zgodnie z ust. 3, i dołącza do niego materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony przez Agencję, zgodnie z ust. 3.
7. 
Jeżeli z przepisów ustawy lub przepisów wydanych na podstawie ust. 11 wynika wymóg dołączenia do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego dokumentów, to do tego wniosku składanego na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji dołącza się:
1)
w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej:
a)
kopie tych dokumentów w postaci elektronicznej zapisane w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 lub
b)
te dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym;
2)
w przypadku pozostałych dokumentów - te dokumenty, w postaci elektronicznej, utworzone za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji.
8. 
W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, nie zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo wysłać na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002).
9. 
Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany podpis elektroniczny.
10. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego oraz konieczność zawarcia we wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, a także przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1.
11. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku udostępniony na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, w tym format, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację rolnika i zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1 i Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14.