Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1312 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2020 r.
Art.  20.  [Stawki płatności – delegacja ustawowa]
1.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
1) jednolitej płatności obszarowej,
2) płatności za zazielenienie,
3) płatności dla młodego rolnika,
4) płatności dodatkowej,
5) płatności związanych do powierzchni upraw,
6) płatności związanych do zwierząt

- mając na względzie pułapy wsparcia ustalone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub na ich podstawie oraz powierzchnię albo liczbę zwierząt, które mogą być objęte tymi płatnościami.

1a.  Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może różnicować stawki poszczególnych płatności bezpośrednich w zależności od powierzchni gruntów albo liczby zwierząt w gospodarstwie kwalifikujących się do tych płatności, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa oraz warunki, na jakich państwo członkowskie Unii Europejskiej może przyznawać płatności bezpośrednie, określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1.
2.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności niezwiązanej do tytoniu, mając na względzie limity procentowe określone w art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013.
3.  Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa stawki poszczególnych płatności w złotych, stosując kurs wymiany zgodnie z art. 106 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013.
4.  W przypadku gdy minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, stawki poszczególnych płatności w złotych, stosując kurs wymiany zgodnie z art. 106 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza ten kurs, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w terminie określonym w art. 106 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013.