[Stawki płatności – delegacja ustawowa] - Art. 20. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Stawki płatności – delegacja ustawowa] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  20.  [Stawki płatności – delegacja ustawowa]
1. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
1)
jednolitej płatności obszarowej,
2)
płatności za zazielenienie,
3)
płatności dla młodego rolnika,
4)
płatności dodatkowej,
5)
płatności związanych do powierzchni upraw,
6)
płatności związanych do zwierząt

- mając na względzie pułapy wsparcia ustalone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub na ich podstawie oraz powierzchnię albo liczbę zwierząt, które mogą być objęte tymi płatnościami.

1a. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może różnicować stawki poszczególnych płatności bezpośrednich w zależności od powierzchni gruntów albo liczby zwierząt w gospodarstwie kwalifikujących się do tych płatności, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa oraz warunki, na jakich państwo członkowskie Unii Europejskiej może przyznawać płatności bezpośrednie, określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności niezwiązanej do tytoniu, mając na względzie limity procentowe określone w art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013.
2a. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę uzupełniającej płatności podstawowej, mając na względzie limity procentowe określone w art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz powierzchnię, która może być objęta tą płatnością.
3. 
Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1-2a, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa stawki poszczególnych płatności w złotych, stosując kurs wymiany zgodnie z art. 106 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013.
4. 
W przypadku gdy minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 2a, stawki poszczególnych płatności w złotych, stosując kurs wymiany zgodnie z art. 106 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza ten kurs, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w terminie określonym w art. 106 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013.