[Definicje] - Art. 2. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
drobna niezgodność - niezgodność, o której mowa w art. 99 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013;
2)
działka rolna - działkę w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, z tym że obszar, o którym mowa w art. 32 ust. 2 lit. b pkt ii rozporządzenia nr 1307/2013, oraz zagajniki o krótkiej rotacji stanowią odrębne działki;
3)
gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1307/2013, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
jednolita płatność obszarowa - jednolitą płatność obszarową, o której mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013;
5)
niezgodność - niezgodność w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 640/2014;
6)
normy - normy określone zgodnie z art. 94 rozporządzenia nr 1306/2013 i załącznikiem II do tego rozporządzenia;
7)
płatność za zazielenienie - płatność, o której mowa w tytule III rozdział 3 rozporządzenia nr 1307/2013;
8)
płatność dla młodych rolników - płatność, o której mowa w tytule III rozdział 5 rozporządzenia nr 1307/2013;
9)
płatność dodatkowa - płatność, o której mowa w tytule III rozdział 2 rozporządzenia nr 1307/2013;
10)
płatność dla małych gospodarstw - płatność w ramach systemu dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013;
11)
płatność niezwiązana do tytoniu - płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia nr 1307/2013, przyznawana w sektorze tytoniu;
12)
płatności związane do powierzchni upraw - płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, o którym mowa w tytule IV rozdział 1 rozporządzenia nr 1307/2013, przyznawane w sektorach produkcji roślinnej;
13)
płatności związane do zwierząt - płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, o którym mowa w tytule IV rozdział 1 rozporządzenia nr 1307/2013, przyznawane w sektorach produkcji zwierzęcej;
14)
rolnik - rolnika w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, którego gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15)
trwałe użytki zielone - trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1307/2013;
15a)
uzupełniająca płatność podstawowa - płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia nr 1307/2013;
16)
wymóg - wymóg w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1306/2013;
17)
wzajemna zgodność - zasadę wzajemnej zgodności, o której mowa w art. 93 rozporządzenia nr 1306/2013;
18)
zagajniki o krótkiej rotacji - zagajniki o krótkiej rotacji w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 1307/2013, stanowiące jednolitą gatunkowo uprawę drzew;
19)
obszar zatwierdzony - obszar zatwierdzony w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. a rozporządzenia nr 640/2014;
20)
zwierzę zatwierdzone - zwierzę zatwierdzone w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a rozporządzenia nr 640/2014.