[Posiadanie samoistne i zależne; współposiadanie] - Art. 18. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Posiadanie samoistne i zależne; współposiadanie] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  18.  [Posiadanie samoistne i zależne; współposiadanie]
1. 
W przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie i uzupełniająca płatność podstawowa przysługują posiadaczowi zależnemu.
2. 
W przypadku gdy:
1)
działka rolna jest przedmiotem współposiadania w dniu 31 maja danego roku lub
2)
zwierzę jest przedmiotem współposiadania przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania danej płatności

- płatności bezpośrednie i uzupełniająca płatność podstawowa przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem wnioskodawcy.

3. 
Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i uzupełniającej płatności podstawowej.
4. 
Płatność bezpośrednia i uzupełniająca płatność podstawowa do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej przysługują rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.