[Płatność niezwiązana do tytoniu] - Art. 17. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Płatność niezwiązana do tytoniu] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  17.  [Płatność niezwiązana do tytoniu]
1. 
Rolnikowi przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu, jeżeli:
1)
spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie;
2)
w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. poz. 303), zwanej dalej "ustawą o organizacji rynków".
2. 
Płatność niezwiązana do tytoniu może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy o organizacji rynków, jeżeli:
1)
małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w tym dniu w związku małżeńskim, albo
2)
rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo
3)
rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, albo
4)
do dnia 14 marca 2012 r. rolnik nabył z mocy ustawy prawo, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją, o której mowa w art. 33fb ustawy o organizacji rynków.
3. 
Zbywcy gospodarstwa od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu.
4. 
Jeżeli w wyniku dziedziczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, albo nabycia gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu uprawniony jest więcej niż jeden rolnik, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w decyzji w sprawie o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza nabycie z mocy ustawy prawa, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, oraz określa ilość surowca tytoniowego stanowiącą indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, po wyrażeniu opinii w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nabycia tego prawa oraz określenia tej ilości przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.