[Płatności związane do zwierząt] - Art. 16. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Płatności związane do zwierząt] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  16.  [Płatności związane do zwierząt]
1. 
Płatności związane do zwierząt przysługują do zwierząt następujących gatunków: bydło domowe (Bos taurus), owca domowa (Ovis aries) i koza domowa (Capra hircus).
2. 
Płatności związane do zwierząt gatunku bydło domowe są przyznawane rolnikowi w formie:
1)
płatności do bydła, jeżeli:
a)
posiada samice lub samce tego gatunku:
których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy,
przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności,
b)
liczba zwierząt, o których mowa w lit. a, objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej 3 sztuki;
2)
płatności do krów, jeżeli:
a)
posiada samice tego gatunku:
których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące,
przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności,
b)
liczba zwierząt, o których mowa w lit. a, objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej 3 sztuki.
3. 
Płatności związane do bydła są przyznawane maksymalnie do 20 sztuk zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.
4. 
Płatności związane do krów są przyznawane maksymalnie do 20 sztuk zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a.
5. 
Płatności związane do zwierząt gatunków owca domowa i koza domowa są przyznawane rolnikowi, jeżeli:
1)
posiada samice danego gatunku:
a)
których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy,
b)
przez okres:
od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności - w przypadku owiec,
30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej płatności - w przypadku kóz;
2)
liczba zwierząt, o których mowa w pkt 1, objętych wnioskiem o przyznanie danej płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej:
a)
10 sztuk - w przypadku owiec,
b)
5 sztuk - w przypadku kóz.
5a. 
W przypadku gdy dane zwierzę z gatunku bydło domowe lub koza domowa zostało objęte więcej niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, który złożył jako pierwszy wniosek o przyznanie tej płatności do tego zwierzęcia i są spełnione pozostałe warunki przyznania tej płatności.
5b. 
W przypadku zwierząt gatunków owca domowa i koza domowa za objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt uznaje się, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia nr 809/2014, wszystkie samice tych gatunków:
1)
spełniające warunek, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a,
2)
będące w posiadaniu rolnika w okresie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b

- co potwierdzają informacje zawarte w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727). 3

6. 
Do obliczania wieku zwierząt stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące obliczania terminów, z tym że termin upływa z początkiem ostatniego dnia.
3 art. 16 ust. 5b część wspólna zmieniona przez art. 61 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2727) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 stycznia 2023 r.