[Okres uwzględniany przy obliczaniu udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw] - Art. 10. - Płatności w ramach systemów... - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Okres uwzględniany przy obliczaniu udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  10.  [Okres uwzględniany przy obliczaniu udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw]
1. 
Okres, o którym mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 639/2014, z którego uwzględnieniem ustala się wykonanie praktyki, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, wynosi nie dłużej niż 2 miesiące.
2. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, datę rozpoczęcia i zakończenia okresu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 639/2014, mając na względzie to, aby na ten okres przypadał najistotniejszy okres uprawy oraz aby w trakcie tego okresu było możliwe zweryfikowanie realizacji przez rolnika praktyki, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013.