Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.39.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1951 r.

Dział  IV.

Przepisy końcowe.

Art.  25.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, wszystkim ministrom i Prezesowi Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.

Art.  26.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.