Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.39.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1951 r.

Dział  III.

Przepisy karne.

Art.  22.
1. Kto nie wykonywa ciążącego na nim obowiązku sprzedaży zbóż lub powoduje obniżenie ich jakości -

podlega karze grzywny do 4.500 zł.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie ust. 1 umarza się, jeżeli sprawca przed zapadnięciem orzeczenia przedłoży władzy orzekającej dowód wykonania obowiązku sprzedaży.
3. Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
Art.  23.

Kto złośliwie uchyla się od ciążącego na nim obowiązku sprzedaży zbóż w ramach planu, utrudnia lub udaremnia wykonanie tego obowiązku przez inne osoby, albo publicznie nawołuje do uchylania się od tego obowiązku -

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu.

Art.  24.

Wszelkie naruszenie przepisów niniejszego dekretu oraz rozporządzeń i zarządzeń wydanych na jego podstawie karane będzie w myśl obowiązujących przepisów.