Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.39.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1951 r.
Art.  22.
1. Kto nie wykonywa ciążącego na nim obowiązku sprzedaży zbóż lub powoduje obniżenie ich jakości -

podlega karze grzywny do 4.500 zł.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie ust. 1 umarza się, jeżeli sprawca przed zapadnięciem orzeczenia przedłoży władzy orzekającej dowód wykonania obowiązku sprzedaży.
3. Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.