Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.39.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1951 r.
Art.  21.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

1) gatunki zbóż oraz inne produkty rolne, jakie mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży, oraz normy zamiany,
2) właściwość władz w zakresie sporządzania i zatwierdzania terenowych planów w ramach państwowego planu skupu zbóż,
3) postępowanie w sprawie ustalania ilości zbóż objętych obowiązkiem sprzedaży,
4) zasady i tryb częściowego lub całkowitego zwolnienia poszczególnych grup gospodarstw rolnych od obowiązku sprzedaży zbóż,
5) zasady tworzenia funduszu nagród na cele premiowania skupu i przyznawania nagród.