Art. 6. - Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.17.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2021 r.
Art.  6. 

W Kodeksie cywilnym wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako § 1,
b)
dodaje się § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Zdolność prawną ma również dziecko poczęte; jednakże prawa i zobowiązania majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się żywe.",

2)
po art. 446 dodaje się art. 4461 w brzmieniu:

"Art. 4461. Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem."