[Prowadzenie dyskusji publicznej dotyczącej projektu aktu planistycznego] - Art. 8d. - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 8d. - [Prowadzenie dyskusji publicznej dotyczącej projektu aktu planistycznego] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2022 r.
Art.  8d.  [Prowadzenie dyskusji publicznej dotyczącej projektu aktu planistycznego]
1. 
Organ sporządzający projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzi dyskusję publiczną dotyczącą projektu tego dokumentu w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.
2. 
Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, prowadzi dyskusję publiczną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czyni to w sposób umożliwiający:
1)
zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, oraz
2)
zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.