[Tworzenie i aktualizacja danych przestrzennych dla aktów planistycznych oraz ich udostępnianie] - Art. 67c. - Planowanie i... - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 67c. - [Tworzenie i aktualizacja danych przestrzennych dla aktów planistycznych oraz ich udostępnianie] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  67c.  [Tworzenie i aktualizacja danych przestrzennych dla aktów planistycznych oraz ich udostępnianie]
1. 
Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym dane, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany.
2. 
Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1)
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2)
uchwalenia aktu albo jego zmiany - w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
3)
wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;
4)
wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;
5)
przekazania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.
3. 
Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
4. 
W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, której obszar wyłączono, przekazuje gminie, do której obszar włączono, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zmiany granic, kopie danych przestrzennych tworzonych dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, dotyczących tego obszaru.
5. 
W przypadku wydania zarządzenia zastępczego w sprawie:
1)
przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy bezczynność gminy, w zakresie koniecznym dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2)
wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium

- dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 pkt 2 i 3, tworzy wojewoda, a następnie przekazuje je organowi właściwemu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wydania zarządzenia.