Art. 67a. - [Tworzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2023 r. do: 22 kwietnia 2023 r.
Art.  67a.  [Tworzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych]
1. 
Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, o których mowa w ust. 2, tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), zwane dalej "zbiorami".
2. 
Zbiory obejmują dane przestrzenne tworzone dla następujących aktów:
1)
planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
2)
studiów;
3)
planów miejscowych;
4)
miejscowych planów odbudowy;
5)
miejscowych planów rewitalizacji.
3. 
Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej:
1)
lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2)
atrybuty zawierające informacje o akcie;
3)
część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.
4. 
Zbiór opisuje się metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
5. 
Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, stanowią załącznik do uchwały przyjmującej akt lub wydanego zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 67c ust. 5.