Art. 61. - [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  61.  [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy]
1. 
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) 224
 co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
1a) 225
 teren jest położony na obszarze uzupełnienia zabudowy;
2)
teren ma dostęp do drogi publicznej;
3)
istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4)
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5)
decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
6)
zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
a)
w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846 oraz z 2023 r. poz. 595), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) 226
 strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu, o którym mowa w art. 53 ust. 5e pkt 2,
c)
strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.
1a.  227
 Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się do inwestycji:
1)
zmieniających zagospodarowanie terenu w sposób inny niż budowa obiektu budowlanego;
2)
w zakresie budowy obiektu budowlanego polegającej na odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie.
2.  228
 Przepisów ust. 1 pkt 1 i 1a nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.
2a. 
(uchylony).
3.  229
 Przepisów ust. 1 pkt 1-2 nie stosuje się do:
1)
linii kolejowych, dróg i lotnisk;
2)
obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej;
3)
instalacji odnawialnego źródła energii;
4)
urządzeń wodnych;
5)
stacji paliw;
6)
ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, 1394, 1506 i 1681);
7)
obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki rolnej w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego;
8)
zalesienia terenu;
9)
obiektów budowlanych przeznaczonych na cele gospodarki leśnej;
10)
pól biwakowych, wież widokowych, kładek, szlaków turystycznych, w tym ścieżek dydaktycznych, miejsc widokowych oraz parkingów służących obsłudze turystyki.
4. 
Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
5. 
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.
5a.  230
 W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół terenu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1a, na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy obszar analizowany w odległości równej trzykrotnej szerokości frontu terenu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1a, jednak nie mniejszej niż 50 m oraz nie większej niż 200 m, i przeprowadza na nim analizę cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1a. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej, drogi wewnętrznej lub granicy działki obciążonej służebnością drogową, z której odbywa się główny wjazd na działkę.
6.  231
 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, uwzględniając potrzeby kształtowania ładu przestrzennego, w tym przeciwdziałania powstawaniu konfliktów przestrzennych.
7. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, należy określić wymagania dotyczące ustalania:
1)
linii zabudowy;
1a) 232
 maksymalnej intensywności zabudowy oraz maksymalnej i minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy;
2) 233
 udziału powierzchni zabudowy;
3)
szerokości elewacji frontowej;
4) 234
 wysokości zabudowy;
5) 235
 geometrii dachu (kąta nachylenia i układu połaci dachowych);
6) 236
 minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej;
7) 237
 minimalnej liczby miejsc do parkowania.
224 Art. 61 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
225 Art. 61 ust. 1 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 55 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
226 Art. 61 ust. 1 pkt 6 lit. b zmieniona przez art. 1 pkt 55 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
227 Art. 61 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 55 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
228 Art. 61 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
229 Art. 61 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
230 Art. 61 ust. 5a zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
231 Art. 61 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
232 Art. 61 ust. 7 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 55 lit. f tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
233 Art. 61 ust. 7 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. f tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
234 Art. 61 ust. 7 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. f tiret trzecie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
235 Art. 61 ust. 7 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. f tiret trzecie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
236 Art. 61 ust. 7 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 55 lit. f tiret czwarte ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
237 Art. 61 ust. 7 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 55 lit. f tiret czwarte ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.