[Uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa] - Art. 39. - Planowanie i... - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  39.  [Uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa]
1. 
Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
2. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych województwa.
3. 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym, oraz określa się w szczególności:
1)
podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych;
2)
system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
3)
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
7)
granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
8)
obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.
4. 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia średniookresowej strategii rozwoju kraju.
4a. 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się uwarunkowania wynikające z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanej na potrzeby strategii rozwoju województwa.
5.  6
 W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, pełnomocnika rządu ustanowionego w drodze ustawy, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.
6. 
Dla miasta będącego siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody i powiązanego z nim funkcjonalnie obszaru może być sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
7. 
(uchylony).
6 Art. 39 ust. 5 zmieniony przez art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 października 2022 r.