[Stosowanie przepisów ordynacji podatkowej do kar pieniężnych] - Art. 37e. - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 37e. - [Stosowanie przepisów ordynacji podatkowej do kar pieniężnych] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  37e.  [Stosowanie przepisów ordynacji podatkowej do kar pieniężnych]

W sprawach nieuregulowanych, dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 37d, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).