[Obowiązywanie planu miejscowego] - Art. 29. - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Obowiązywanie planu miejscowego] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  29.  [Obowiązywanie planu miejscowego]
1. 
Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.
2. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.