Art. 27a. - [Sporządzenie planu miejscowego lub jego zmiany w trakcie sporządzania planu ogólnego gminy albo jego zmiany] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  27a.  120 [Sporządzenie planu miejscowego lub jego zmiany w trakcie sporządzania planu ogólnego gminy albo jego zmiany]

 Plan miejscowy albo jego zmiana może być sporządzany w trakcie sporządzania planu ogólnego albo jego zmiany. W takim przypadku uchwalenie planu miejscowego albo jego zmiany może nastąpić najwcześniej po upływie terminu na wydanie przez wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały w sprawie planu ogólnego albo jego zmiany.

120 Art. 27a dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.