[Podmioty obciążone kosztami zmiany projektu aktu planistycznego] - Art. 26. - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Podmioty obciążone kosztami zmiany projektu aktu planistycznego] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  26.  [Podmioty obciążone kosztami zmiany projektu aktu planistycznego]
1. 
Organ, z którym uzgodniono projekt studium lub projekt planu miejscowego, ponosi koszty zmiany tych projektów, spowodowane późniejszą zmianą stanowiska.
2. 
Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, działa w ramach zespolonej administracji powiatowej lub w ramach samorządu województwa i wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, Skarb Państwa ponosi koszty zmiany studium i planu miejscowego lub ich projektów jedynie wówczas, gdy zmiana stanowiska organu wynika ze zmiany ustawy lub z wiążących ten organ nowych ustaleń właściwego organu administracji rządowej.