Art. 20. - [Uchwalenie planu miejscowego] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  20.  [Uchwalenie planu miejscowego]
1.  110
 Plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami planu ogólnego, rozstrzygając jednocześnie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu miejscowego stanowi treść uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego, a część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do tej uchwały.
2. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę, o której mowa w ust. 1, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
3.  111
 Przez zgodność planu miejscowego z planem ogólnym rozumie się:
1)
ustalenie w planie miejscowym:
a)
przeznaczenia terenu zgodnego z profilem funkcjonalnym strefy planistycznej obejmującej teren,
b)
sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów w zakresie:
minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszego niż minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej określony dla strefy planistycznej obejmującej teren, a w przypadku terenu położonego w obszarze zabudowy śródmiejskiej - nie mniejszego niż 2/3 minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej określonego dla strefy planistycznej obejmującej teren,
maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy nie większej niż maksymalna nadziemna intensywność zabudowy określona dla strefy planistycznej obejmującej teren,
maksymalnego udziału powierzchni zabudowy nie większego niż maksymalny udział powierzchni zabudowy określony dla strefy planistycznej obejmującej teren;
2)
spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 13f ust. 4.
110 Art. 20 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
111 Art. 20 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.