[Sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu... - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 17a. - [Sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  17a.  [Sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego]

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1, w związku z realizacją czynności, o których mowa w:

1)
art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 - przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie;
2)
art. 17 pkt 1 i 11 - przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej, w widocznym miejscu w swojej siedzibie oraz w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 1, albo w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 9.