Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi... - Dz.U.2023.145 t.j. - OpenLEX

Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustala się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, w zakresie:
1)
formatów numerów oraz schematów ich wybierania;
2)
wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru;
3)
wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej.
2. 
Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK 

PLAN NUMERACJI KRAJOWEJ DLA PUBLICZNYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ PUBLICZNIE DOSTĘPNE USŁUGI TELEFONICZNE

§  1. 
Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje oraz sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji stosowanych dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
1. 
Określenia charakteryzujące numerację:
1)
prefiks międzynarodowy są to cyfry "00", wybierane przed numerem międzynarodowym, o którym mowa w pkt 6;
2)
wskaźnik strefy numeracyjnej, zwany dalej "WSN", jest to kombinacja dwóch cyfr "AB" przyporządkowana strefie numeracyjnej, wyróżniająca daną strefę w sieci stacjonarnej;
3)
strefa numeracyjna, zwana dalej "SN", jest to część obszaru kraju będąca częścią stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, w której świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, zwana dalej "siecią stacjonarną", charakteryzująca się tym, że:
a)
każdemu obszarowi SN przyporządkowany jest jeden WSN, identyfikujący daną SN; w przypadkach uzasadnionych potrzebami wynikającymi z wprowadzenia wybierania numeru krajowego, o którym mowa w pkt 7, dopuszcza się stosowanie jednego WSN dla kilku SN i rozróżnianie tych SN za pomocą pierwszych trzech cyfr numeru krajowego oznaczonych symbolicznie "ABS",
b)
na obszarach powiatów podzielonych granicami SN dopuszcza się przyznawanie zakresu numeracji innej SN występującej w tym powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu granic województw;
4)
wyróżnik sieci, zwany dalej "WST", jest to kombinacja dwóch cyfr "AB" wyróżniająca sieć lub usługę;
5)
numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej "NDS", jest to kombinacja cyfr umożliwiająca wybór dostawcy usług;
6)
numer międzynarodowy, zwany dalej "MNA", jest to numer identyfikujący kraj [CC - wskaźnik (kod) kraju] i zakończenie sieci w tym kraju - maksymalnie 15 cyfr;
7)
numer krajowy, zwany dalej "KNA", jest to kombinacja cyfr identyfikująca zakończenie sieci, zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci, zwane dalej "SPQMCDU";
8)
numery skrócone są to:
a)
numery abonenckich usług specjalnych, zwane dalej numerami "AUS", przeznaczone dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu różnych informacji, przyjmowaniu zleceń oraz przyjmowaniu wywołań kierowanych na numery alarmowe,
b)
zharmonizowane europejskie numery skrócone (Harmonised European Short Codes), z zakresu 11X, gdzie X - jedna, dwie, trzy lub cztery cyfry - w tym wspólny numer alarmowy 112, zwane dalej numerami "HESC", dostępne w państwach Unii Europejskiej, przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieci łączności elektronicznej polegających na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub przyjmowaniu zgłoszeń.
2. 
Wykorzystanie cyfr "AB" w numeracji krajowej określa tablica 1, a wykaz gmin w strefach numeracyjnych (SN) określa tablica 2.
§  3. 
Dla MNA ustala się:
1)
format MNA:
a)
MNA = CC + KNA,

gdzie: CC - wskaźnik (kod) kraju (Country Code);

dla Rzeczypospolitej Polskiej CC - 48,

b)
MNA - CC + pozostała część numeru zakończenia sieci;
2)
schemat wybierania MNA:
a)
z sieci stacjonarnej:

~ 00 + MNA,

gdzie: ~ sygnał zgłoszenia,

~ NDS + 00 +MNA,

b)
z ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, w której świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, zwanej dalej "siecią ruchomą":

00 + MNA,

"+" MNA,

NDS + 00 + MNA, w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

§  4. 
Dla KNA ustala się:
1)
format KNA:

KNA = WSN + pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci właściwego dla danej SN,

KNA = WST + pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci,

gdzie: WSN = AB i WST = AB, a cyfra A przyjmuje wartości od 1 do 9;

2)
schemat wybierania KNA:
a)
z sieci stacjonarnej:

~ KNA,

~ NDS + KNA,

b)
z sieci ruchomej:

KNA,

NDS + KNA, w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

§  5. 
Dla numeracji dostępu do radiowych sieci przywoławczych, zwanych dalej "SP", ustala się:
1)
format numeru dostępu:
a)
NDSP = 64 + S + 000 (6 cyfr),

gdzie: NDSP - numer dostępu do SP,

S - cyfra wyróżniająca SP,

000 - cyfry określające dostęp do stanowisk operatorskich,

b)
NASP = 64 + SPQMCDU (9 cyfr),

gdzie: NASP - numer abonenta SP;

2)
schemat wybierania numeru dostępu:
a)
dla sieci stacjonarnej:

~ NDSP,

~ NASP,

b)
dla sieci ruchomej:

NDSP,

NASP.

§  6. 
Dla numeracji dostępu dostawcy usług świadczącego usługi przez numer dostępu lub w drodze preselekcji ustala się format NDS:

NDS = AB + KI,

gdzie: AB = 10,

KI - kod identyfikacji dostawcy usług (dwie lub trzy cyfry).

§  7. 
Dla numeracji dostępu do sieci teleinformatycznych ustala się:
1)
format numeru dostępu:

NDSI = WST + MCDU (6 cyfr),

gdzie: WST = 20,

NDSI - numer dostępu do sieci teleinformatycznych,

MCDU - cyfry określające dostawcę usług teleinformatycznych i rodzaj usługi;

2)
schemat wybierania numeru dostępu:

~ NDSI.

§  8. 
Dla numeracji dostępu do usług sieci inteligentnych ustala się:
1)
format numeru dostępu:

NDIN = WST + SPQMCDU (9 cyfr),

gdzie: NDIN - numer dostępu do sieci inteligentnej,

WST = 70 i 80;

2)
schemat wybierania numeru dostępu:
a)
dla sieci stacjonarnej:

~ NDIN,

b)
dla sieci ruchomej:

NDIN.

§  9. 
Dla numerów skróconych ustala się:
1)
format numeru AUS:
a)
alarmowy AUS - 9XY (3 cyfry) dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,

gdzie: 984 - pogotowie rzeczne,

985 - ratownictwo morskie i górskie,

986 - straż miejska,

997 - Policja,

998 - Państwowa Straż Pożarna,

999 - pogotowie ratunkowe - dysponent zespołów ratownictwa medycznego,

b)
alarmowy interwencyjny AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb interwencyjnych powołanych do niesienia pomocy w przypadkach awarii komunalnej infrastruktury technicznej,

gdzie: 991 -pogotowie elektrowni,

992 - pogotowie gazowni,

993 - pogotowie ciepłowni,

994 - pogotowie wodociągów,

c)
alarmowy interwencyjny AUS - 9XY (3 cyfry):

995 - Komendant Główny Policji - system Child Alert,

996 - Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

d)
alarmowy informacyjno-koordynacyjny AUS = 9XY (3 cyfry) dla administracji rządowej:

987 - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

989 - telefoniczna informacja ministra właściwego do spraw zdrowia,

e)
strefowy AUS:

AUS = 19XYZ (5 cyfr),

w ramach którego ustala się numery dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym:

19111 - telefoniczna informacja drogowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

19115 - usługi informacyjne administracji samorządowej,

19239 -usługi realizowane przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia,

19457 -usługi realizowane przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia,

f)
międzynarodowy (MAUS) - dla połączeń przychodzących:

MAUS = CC + WSN + AUS,

gdzie AUS = 19XYZ (5 cyfr);

2)
schemat wybierania numeru AUS:
a)
z sieci stacjonarnej:

~ AUS,

~ WSN + AUS, gdzie AUS ą 9XY, a WSN ą WSN właściwego dla zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie,

b)
z sieci ruchomej:

AUS,

WSN + AUS, gdzie AUS ą 9XY;

3)
format numeru HESC:
a)
112 - wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,
b)
118CDU - dla usług informacji o numerach,
c)
116CDU - dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym,
d)
pozostałe numery z zakresu 11X, gdzie X ą 2, 6, 8, przeznaczone są dla numeracji skróconej,
e)
CC + HESC, gdzie HESC ą 112 dla międzynarodowych połączeń przychodzących;
4)
schemat wybierania numeru HESC:
a)
z sieci stacjonarnej:

~ 112,

~ 118CDU,

~ 116CDU,

~ 11X,

b)
z sieci ruchomej:

112,

118CDU,

116CDU,

11X.

TABLICA 1

WYKORZYSTANIE CYFR "AB" W NUMERACJI KRAJOWEJ

LP.ABWYKORZYSTANIEWSN/WST
1234
110SKŁADNIK NDS--
211HESC--
312KRAKÓW(KR)WSN-
413KROSNO(KS)WSN-
514TARNÓW(TA)WSN-
615TARNOBRZEG(TG)WSN-
716PRZEMYŚL(PR)WSN-
817RZESZÓW(RZ)WSN-
918NOWY SĄCZ(NS)WSN-
1019AUS--
1120SIECI TELEINFORMATYCZNE-WST
1221R--
1322WARSZAWA(WA)WSN-
1423CIECHANÓW(CI)WSN-
1524PŁOCK(PŁ)WSN-
1625SIEDLCE(SE)WSN-
17261)MON-WST
1827R--
1928R--
2029OSTROŁĘKA(OS)WSN-
2130R--
2231RT--
2332KATOWICE(KA)WSN-
2433BIELSKO-BIAŁA(BB)WSN-
2534CZĘSTOCHOWA(CZ)WSN-
2635RT--
2736RT--
2837RT--
2938RT--
3039USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ IP-WST
3140R--
3241KIELCE(KI)WSN-
3342ŁÓDŹ(ŁD)WSN-
3443SIERADZ(SI)WSN-
35442)PIOTRKÓW TRYBUNALSKI(PT)WSN-
3645SIECI RUCHOME-WSTSIECI RUCHOME
3746SKIERNIEWICE(SK)WSN-
38473)MSW-WST
3948RADOM(RA)WSN-
4049RT--
4150SIECI RUCHOME-WST
4251SIECI RUCHOME-WST
4352BYDGOSZCZ(BY)WSN-
4453SIECI RUCHOME-WST
4554WŁOCŁAWEK(WŁ)WSN-
4655ELBLĄG(EL)WSN-
4756TORUŃ(TO)WSN-
4857SIECI RUCHOME-WST
4958GDAŃSK(GD)WSN-
5059SŁUPSK(SŁ)WSN-
5160SIECI RUCHOME-WST
5261POZNAŃ(PO)WSN-
5362KALISZ(KL)WSN-
5463KONIN(KN)WSN-
5564SIECI PRZYWOŁAWCZE-WST
5665LESZNO(LE)WSN-
5766SIECI RUCHOME-WST
5867PIŁA(PI)WSN-
5968ZIELONA GÓRA(ZG)WSN-
6069SIECI RUCHOME-WST
6170USŁUGI SIECI INTELIGENTNYCH-WST
6271WROCŁAW(WR)WSN-
6372SIECI RUCHOME-WST
6473SIECI RUCHOME-WST
6574WAŁBRZYCH(WB)WSN-
6675JELENIA GÓRA(JG)WSN-
6776LEGNICA(LG)WSN-
6877OPOLE(OP)WSN-
6978SIECI RUCHOME-WST
7079SIECI RUCHOME-WST
7180USŁUGI SIECI INTELIGENTNYCH-WST
7281LUBLIN(LU)WSN-
7382CHEŁM(CH)WSN-
7483BIAŁA PODLASKA(BP)WSN-
7584ZAMOŚĆ(ZA)WSN-
7685BIAŁYSTOK(BK)WSN-
7786ŁOMŻA(ŁO)WSN-
7887SUWAŁKI(SU)WSN-
7988SIECI RUCHOME-WST
8089OLSZTYN(OL)WSN-
8190R--
8291SZCZECIN(SZ)WSN-
8392R--
8493R--
8594KOSZALIN(KO)WSN-
8695GORZÓW WIELKOPOLSKI(GO)WSN-
8796R--
8897R--
8998AUS alarmowe--
9099AUS alarmowe--

Objaśnienia:

1) Oznacza wyróżnik na potrzeby sieci telekomunikacyjnych MON.

2) ABS = 444 rezerwa techniczna.

3) Oznacza wyróżnik na potrzeby sieci telekomunikacyjnych MSW.

Skrót R oznacza rezerwę.

Skrót RT oznacza rezerwę techniczną.

TABLICA 2

WYKAZ GMIN W STREFACH NUMERACYJNYCH (SN)

WSN:

AB

Strefa numeracyjna

(SN)

Nazwa gminy
83BIAŁA PODLASKAgminy miejskie:

Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Terespol

gminy miejsko-wiejskie:

Łosice, Parczew

gminy wiejskie:

Biała Podlaska, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Hanna, Huszlew, Jabłoń, Janów Podlaski, Kąkolewnica, Kodeń, Komarówka Podlaska, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Olszanka, Piszczac, Platerów, Podedwórze, Radzyń Podlaski, Rokitno, Rossosz, Sarnaki, Siemień, Sławatycze, Sosnówka, Stara Kornica, Terespol, Tuczna, Ulan-Majorat, Wisznice, Wohyń, Zalesie

85BIAŁYSTOKgminy miejskie:

Białystok, Bielsk Podlaski, Brańsk, Hajnówka, Siemiatycze

gminy miejsko-wiejskie:

Choroszcz, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Kleszczele, Knyszyn, Krynki, Łapy, Michałowo, Mońki, Sokółka, Suchowola, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów

gminy wiejskie:

Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Czeremcha, Czyże, Dobrzyniewo Duże, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Gródek, Hajnówka, Janów, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Korycin, Krypno, Kuźnica, Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Nowy Dwór, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Poświętne, Rudka, Sidra, Siemiatycze, Szudziałowo, Trzcianne, Turośń Kościelna, Wyszki, Zawady

33BIELSKO-BIAŁAgminy miejskie:

Bielsko-Biała, Cieszyn, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Szczyrk, Ustroń, Wisła, Żywiec

gminy miejsko-wiejskie:

Andrychów, Chełmek, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Maków Podhalański, Skoczów, Strumień, Wadowice, Wilamowice, Zator

gminy wiejskie:

Brenna, Brzeźnica, Buczkowice, Budzów, Chybie, Czernichów, Dębowiec, Gilowice, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jaworze, Jeleśnia, Koszarawa, Kozy, Lanckorona, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Mucharz, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Porąbka, Przeciszów, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Spytkowice, Stryszawa, Stryszów, Ślemień, Świnna, Tomice, Ujsoły, Węgierska Górka, Wieprz, Wilkowice, Zawoja, Zembrzyce

52BYDGOSZCZgminy miejskie:

Bydgoszcz, Chojnice, Inowrocław

gminy miejsko-wiejskie:

Barcin, Brusy, Czersk, Gniewkowo, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kruszwica, Łabiszyn, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowe, Pakość, Sępólno Krajeńskie, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Więcbork, Żnin

gminy wiejskie:

Białe Błota, Bukowiec, Cekcyn, Chojnice, Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Dragacz, Drzycim, Gąsawa, Gostycyn, Inowrocław, Jeziora Wielkie, Jeżewo, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Nowa Wieś Wielka, Osie, Osielsko, Pruszcz, Rogowo, Rojewo, Sadki, Sicienko, Sośno, Śliwice, Świekatowo, Warlubie, Złotniki Kujawskie

82CHEŁMgminy miejskie:

Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Włodawa

gminy miejsko-wiejskie:

Rejowiec, Siedliszcze

gminy wiejskie:

Białopole, Chełm, Cyców, Dorohusk, Dubienka, Hańsk, Kamień, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siennica Różana, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Wierzbica, Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Wyryki, Żmudź

23CIECHANÓWgminy miejskie:

Ciechanów, Działdowo, Mława, Płońsk, Raciąż

gminy miejsko-wiejskie:

Bieżuń, Glinojeck, Lidzbark, Lubowidz, Nasielsk, Pułtusk, Żuromin

gminy wiejskie:

Baboszewo, Ciechanów, Czernice Borowe, Działdowo, Dzierzążnia, Dzierzgowo, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Gzy, Iłowo-Osada, Joniec, Krasne, Kuczbork-Osada, Lipowiec Kościelny, Lutocin, Naruszewo, Nowe Miasto, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Płońsk, Płośnica, Pokrzywnica, Raciąż, Radzanów, Regimin, Rybno, Siemiątkowo, Sochocin, Sońsk, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Świercze, Wieczfnia Kościelna, Winnica, Wiśniewo, Załuski

34CZĘSTOCHOWAgminy miejskie:

Częstochowa, Kalety, Lubliniec, Myszków

gminy miejsko-wiejskie:

Blachownia, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Kłobuck, Koniecpol, Koziegłowy, Krzepice, Olesno, Pajęczno, Praszka, Szczekociny, Woźniki, Żarki

gminy wiejskie:

Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Gidle, Herby, Irządze, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, Kroczyce, Kruszyna, Lelów, Lipie, Miedźno, Moskorzew, Mstów, Mykanów, Niegowa, Nowa Brzeźnica, Olsztyn, Opatów, Panki, Pawonków, Poczesna, Popów, Poraj, Przyrów, Przystajń, Radków, Radiów, Rędziny, Rudniki, Secemin, Starcza, Strzelce Wielkie, Włodowice, Wręczyca Wielka, Żytno

55ELBLĄGgminy miejskie:

Braniewo, Elbląg, Krynica Morska, Kwidzyn, Malbork

gminy miejsko-wiejskie:

Dzierzgoń, Frombork, Kisielice, Młynary, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Orneta, Pasłęk, Pieniężno, Prabuty, Susz, Sztum, Tolkmicko

gminy wiejskie:

Braniewo, Elbląg, Gardeja, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Kwidzyn, Lelkowo, Lichnowy, Malbork, Markusy, Mikołajki Pomorskie, Milejewo, Miłoradz, Ostaszewo, Płoskinia, Rychliki, Ryjewo, Sadlinki, Stare Pole, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Stegna, Sztutowo, Wilczęta

58GDAŃSKgminy miejskie:

Gdańsk, Gdynia, Hel, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Skórcz, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo

gminy miejsko-wiejskie:

Czarna Woda, Gniew, Jastarnia, Kartuzy, Pelplin, Skarszewy, Władysławowo, Żukowo

gminy wiejskie:

Bobowo, Cedry Wielkie, Chmielno, Choczewo, Dziemiany, Gniewino, Kaliska, Karsin, Kolbudy, Kosakowo, Kościerzyna, Krokowa, Linia, Liniewo, Lipusz, Lubichowo, Luzino, Łęczyce, Morzeszczyn, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Puck, Sierakowice, Skórcz, Smętowo Graniczne, Somonino, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Stężyca, Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo, Zblewo

95GORZÓW WIELKOPOLSKIgminy miejskie:

Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn nad Odrą

gminy miejsko-wiejskie:

Barlinek, Choszczno, Dębno, Dobiegniew, Drawno, Drezdenko, Lubniewice, Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Pełczyce, Recz, Rzepin, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Trzciel, Witnica

gminy wiejskie:

Bierzwnik, Bledzew, Bogdaniec, Boleszkowice, Deszczno, Górzyca, Kłodawa, Krzeszyce, Krzęcin, Lubiszyn, Nowogródek Pomorski, Przytoczna, Pszczew, Santok, Słońsk, Stare Kurowo, Zwierzyn

75JELENIA GÓRAgminy miejskie:

Bolesławiec, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Karpacz, Kowary, Lubań, Piechowice, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Wojcieszów, Zawidów, Zgorzelec

gminy miejsko-wiejskie:

Bogatynia, Bolków, Gryfów Śląski, Leśna, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Pieńsk, Świerzawa, Węgliniec, Wleń

gminy wiejskie:

Bolesławiec, Gromadka, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Kamienna Góra, Lubań, Marciszów, Mysłakowice, Osiecznica, Platerówka, Podgórzyn, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Warta Bolesławiecka, Zgorzelec

62KALISZgminy miejskie:

Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Sulmierzyce

gminy miejsko-wiejskie:

Chocz, Dobrzyca, Grabów nad Prosną, Jaraczewo, Jarocin, Kępno, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Międzybórz, Mikstat, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Opatówek, Ostrzeszów, Pleszew, Raszków, Stawiszyn, Syców, Wieruszów, Zduny, Żerków

gminy wiejskie:

Baranów, Blizanów, Bolesławiec, Bralin, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Czajków, Czastary, Czermin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Galewice, Gizałki, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Kobyla Góra, Kotlin, Koźminek, Kraszewice, Lisków, Łęka Opatowska, Łubnice, Mycielin, Ostrów Wielkopolski, Perzów, Przygodzice, Rozdrażew, Rychtal, Sieroszewice, Sokolniki, Sośnie, Szczytniki, Trzcinica, Żelazków

32KATOWICEgminy miejskie:

Będzin, Bieruń, Bukowno, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Poręba, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Wojkowice, Zabrze, Zawiercie, Żory

gminy miejsko-wiejskie:

Brzeszcze, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Libiąż, Łazy, Ogrodzieniec, Olkusz, Pilica, Pszczyna, Siewierz, Sośnicowice, Toszek, Trzebinia, Wolbrom

gminy wiejskie:

Babice, Bestwina, Bobrowniki, Bojszowy, Bolesław, Chełm Śląski, Gaszowice, Gierałtowice, Goczałkowice-Zdrój, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Klucze, Kobiór, Kornowac, Krupski Młyn, Krzyżanowice, Lubomia, Lyski, Marklowice, Miedźna, Mierzęcice, Mszana, Nędza, Ornontowice, Ożarowice, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Pilchowice, Psary, Rudnik, Rudziniec, Suszec, Świerklaniec, Świerklany, Tworóg, Wielowieś, Wyry, Zbrosławice, Zebrzydowice, Żarnowiec

41KIELCEgminy miejskie:

Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice

gminy miejsko-wiejskie:

Bodzentyn, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Koszyce, Kunów, Łagów, Małogoszcz, Miechów, Morawica, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Pierzchnica, Pińczów, Radoszyce, Sędziszów, Skalbmierz, Stąporków, Stopnica, Suchedniów, Szydłów, Wąchock, Wiślica, Włoszczowa

gminy wiejskie:

Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, Brody, Charsznica, Czarnocin, Gnojno, Górno, Imielno, Kije, Kozłów, Krasocin, Książ Wielki, Łączna, Łopuszno, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Mniów, Nagłowice, Oksa, Pałecznica, Pawłów, Piekoszów, Racławice, Raków, Ruda Maleniecka, Sitkówka-Nowiny, Skarżysko Kościelne, Słaboszów, Słupia, Słupia Konecka, Smyków, Sobków, Solec-Zdrój, Strawczyn, Tuczępy, Waśniów, Wodzisław, Zagnańsk, Złota

63KONINgminy miejskie:

Koło, Konin, Słupca, Turek

gminy miejsko-wiejskie:

Dąbie, Dobra, Golina, Kleczew, Kłodawa, Przedecz, Pyzdry, Rychwał, Sompolno, Ślesin, Tuliszków, Uniejów, Zagórów

gminy wiejskie:

Babiak, Brudzew, Chodów, Grabów, Grodziec, Grzegorzew, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Koło, Kościelec, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, Olszówka, Orchowo, Osiek Mały, Ostrowite, Powidz, Przykona, Rzgów, Skulsk, Słupca, Stare Miasto, Strzałkowo, Świnice Warckie, Turek, Wierzbinek, Wilczyn, Władysławów

94KOSZALINgminy miejskie:

Białogard, Darłowo, Kołobrzeg, Koszalin, Szczecinek, Świdwin

gminy miejsko-wiejskie:

Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Gościno, Kalisz Pomorski, Karlino, Mielno, Polanów, Połczyn-Zdrój, Sianów, Tychowo, Złocieniec

gminy wiejskie:

Będzino, Białogard, Biesiekierz, Brzeżno, Darłowo, Dygowo, Grzmiąca, Kołobrzeg, Malechowo, Manowo, Rąbino, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Szczecinek, Świdwin, Świeszyno, Ustronie Morskie, Wierzchowo

12KRAKÓWgminy miejskie:

Kraków (delegatury: Kraków-Krowodrza, Kraków-Nowa Huta, Kraków-Podgórze, Kraków-Śródmieście)

gminy miejsko-wiejskie:

Alwernia, Dobczyce, Krzeszowice, Myślenice, Niepołomice, Nowe Brzesko, Proszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Sułkowice, Świątniki Górne, Wieliczka

gminy wiejskie:

Biskupice, Czernichów, Drwinia, Gdów, Gołcza, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Liszki, Michałowice, Mogilany, Pcim, Raciechowice, Radziemice, Siepraw, Sułoszowa, Tokarnia, Trzyciąż, Wielka Wieś, Wiśniowa, Zabierzów, Zielonki

13KROSNOgminy miejskie:

Jasło, Krosno, Sanok

gminy miejsko-wiejskie:

Biecz, Brzozów, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Kołaczyce, Lesko, Rymanów, Ustrzyki Dolne, Zagórz

gminy wiejskie:

Baligród, Besko, Brzyska, Bukowsko, Chorkówka, Cisna, Czarna, Dębowiec, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Jasło, Jaśliska, Komańcza, Korczyna, Krempna, Krościenko Wyżne, Lipinki, Lutowiska, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Nozdrzec, Olszanica, Osiek Jasielski, Sanok, Skołyszyn, Solina, Tarnowiec, Tyrawa Wołoska, Wojaszówka, Zarszyn

76LEGNICAgminy miejskie:

Chojnów, Głogów, Jawor, Legnica, Lubin, Złotoryja

gminy miejsko-wiejskie:

Chocianów, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa

gminy wiejskie:

Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pęcław, Pielgrzymka, Radwanice, Rudna, Ruja, Udanin, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja, Żukowice

65LESZNOgminy miejskie:

Kościan, Leszno

gminy miejsko-wiejskie:

Bojanowo, Borek Wielkopolski, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kobylin, Krobia, Krzywiń, Miejska Górka, Osieczna, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Wąsosz, Wschowa

gminy wiejskie:

Jemielno, Kościan, Krzemieniewo, Lipno, Niechlów, Pakosław, Pępowo, Piaski, Przemęt, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice

81LUBLINgminy miejskie:

Dęblin, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Puławy, Świdnik

gminy miejsko-wiejskie:

Bełżyce, Bychawa, Józefów nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Kock, Łęczna, Nałęczów, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Piaski, Poniatowa, Ryki, Urzędów

gminy wiejskie:

Abramów, Baranów, Borki, Borzechów, Chodel, Dzierzkowice, Fajsławice, Firlej, Garbów, Głusk, Jabłonna, Janowiec, Jastków, Jeziorzany, Kamionka, Karczmiska, Konopnica, Końskowola, Kraśnik, Krzczonów, Kurów, Lubartów, Ludwin, Łaziska, Markuszów, Mełgiew, Michów, Milejów, Niedrzwica Duża, Niedźwiada, Niemce, Nowodwór, Ostrówek, Puchaczów, Puławy, Rybczewice, Serniki, Spiczyn, Stężyca, Strzyżewice, Trawniki, Ułęż, Uścimów, Wąwolnica, Wilkołaz, Wilków, Wojciechów, Wólka, Zakrzówek, Żyrzyn

86ŁOMŻAgminy miejskie:

Grajewo, Kolno, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Zambrów

gminy miejsko-wiejskie:

Ciechanowiec, Czyżew, Jedwabne, Nowogród, Rajgród, Stawiski, Szczuczyn, Szepietowo

gminy wiejskie:

Andrzejewo, Boguty-Pianki, Grabowo, Grajewo, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kolno, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Nowe Piekuty, Nur, Piątnica, Przytuły, Radziłów, Rutki, Sokoły, Szulborze Wielkie, Szumowo, Śniadowo, Turośl, Wąsosz, Wizna, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Zaręby Kościelne, Zbójna

42ŁÓDŹgminy miejskie:

Głowno, Konstantynów Łódzki, Łódź (delegatury: Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście, Łódź-Widzew), Ozorków, Pabianice, Zgierz

gminy miejsko-wiejskie:

Aleksandrów Łódzki, Rzgów, Stryków, Tuszyn

gminy wiejskie:

Andrespol, Brójce, Głowno, Ksawerów, Nowosolna, Ozorków, Pabianice, Parzęczew, Zgierz

18NOWY SĄCZgminy miejskie:

Gorlice, Grybów, Jordanów, Limanowa, Mszana Dolna, Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane

gminy miejsko-wiejskie:

Bobowa, Chełmiec, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Stary Sącz, Szczawnica

gminy wiejskie:

Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Dobra, Gorlice, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Jabłonka, Jodłownik, Jordanów, Kamienica, Kamionka Wielka, Korzenna, Kościelisko, Krościenko nad Dunajcem, Laskowa, Limanowa, Lipnica Wielka, Lubień, Łabowa, Łapsze Niżne, Łącko, Łososina Dolna, Łukowica, Łużna, Moszczenica, Mszana Dolna, Nawojowa, Niedźwiedź, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Podegrodzie, Poronin, Raba Wyżna, Ropa, Rytro, Sękowa, Słopnice, Spytkowice, Szaflary, Tymbark, Uście Gorlickie

89OLSZTYNgminy miejskie:

Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Mrągowo, Olsztyn, Ostróda, Szczytno

gminy miejsko-wiejskie:

Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Jeziorany, Korsze, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Nidzica, Olsztynek, Pasym, Reszel, Sępopol, Wielbark, Zalewo

gminy wiejskie:

Barciany, Bartoszyce, Dąbrówno, Dywity, Dźwierzuty, Gietrzwałd, Górowo Iławeckie, Grunwald, Iława, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jonkowo, Kętrzyn, Kiwity, Kolno, Kozłowo, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyty, Mrągowo, Ostróda, Piecki, Purda, Rozogi, Sorkwity, Srokowo, Stawiguda, Szczytno, Świątki, Świętajno

77OPOLEgminy miejskie:

Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Opole

gminy miejsko-wiejskie:

Baborów, Biała, Byczyna, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Kietrz, Kluczbork, Kolonowskie, Korfantów, Krapkowice, Leśnica, Lewin Brzeski, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Prószków, Prudnik, Strzelce Opolskie, Tułowice, Ujazd, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice

gminy wiejskie:

Bierawa, Branice, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Komprachcice, Lasowice Wielkie, Lubrza, Lubsza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Olszanka, Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Reńska Wieś, Skarbimierz, Skoroszyce, Strzeleczki, Świerczów, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Wilków, Zębowice

29OSTROŁĘKAgminy miejskie:

Maków Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz

gminy miejsko-wiejskie:

Brok, Chorzele, Myszyniec, Różan, Tłuszcz, Wyszków

gminy wiejskie:

Baranowo, Brańszczyk, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Dąbrówka, Długosiodło, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Karniewo, Klembów, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Łyse, Małkinia Górna, Młynarze, Obryte, Olszewo-Borki, Ostrów Mazowiecka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rząśnik, Rzekuń, Rzewnie, Somianka, Stary Lubotyń, Sypniewo, Szelków, Troszyn, Wąsewo, Zabrodzie, Zatory

67PIŁAgminy miejskie:

Chodzież, Czarnków, Piła, Wałcz, Wągrowiec, Złotów

gminy miejsko-wiejskie:

Człopa, Gołańcz, Jastrowie, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Łobżenica, Margonin, Mirosławiec, Okonek, Rogoźno, Szamocin, Trzcianka, Tuczno, Ujście, Wieleń, Wronki, Wyrzysk, Wysoka

gminy wiejskie:

Białośliwie, Budzyń, Chodzież, Czarnków, Damasławek, Drawsko, Kaczory, Lipka, Lubasz, Miasteczko Krajeńskie, Połajewo, Ryczywół, Szydłowo, Tarnówka, Wałcz, Wapno, Wągrowiec, Zakrzewo, Złotów

44PIOTRKÓW TRYBUNALSKIgminy miejskie:

Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki

gminy miejsko-wiejskie:

Kamieńsk, Koluszki, Opoczno, Przedbórz, Sulejów, Wolbórz, Zelów

gminy wiejskie:

Aleksandrów, Bełchatów, Będków, Białaczów, Budziszewice, Czarnocin, Czerniewice, Dłutów, Dobryszyce, Drużbice, Fałków, Gomunice, Gorzkowice, Grabica, Inowłódz, Kleszczów, Kluczewsko, Kluki, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Lubochnia, Ładzice, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Mniszków, Moszczenica, Paradyż, Poświętne, Radomsko, Ręczno, Rokiciny, Rozprza, Rząśnia, Rzeczyca, Sławno, Sulmierzyce, Szczerców, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Wielgomłyny, Wola Krzysztoporska, Żarnów, Żelechlinek

24PŁOCKgminy miejskie:

Gostynin, Kutno, Łęczyca, Płock, Sierpc

gminy miejsko-wiejskie:

Drobin, Gąbin, Krośniewice, Sanniki, Wyszogród, Żychlin

gminy wiejskie:

Bedlno, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Daszyna, Dąbrowice, Gostynin, Gozdowo, Góra Świętej Małgorzaty, Iłów, Kiernozia, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Łąck, Łęczyca, Mała Wieś, Mochowo, Nowe Ostrowy, Nowy Duninów, Oporów, Pacyna, Piątek, Radzanowo, Rościszewo, Sierpc, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Strzelce, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Witonia, Zawidz

61POZNAŃgminy miejskie:

Gniezno, Luboń, Obrzycko, Poznań (delegatury: Poznań-Grunwald, Poznań-Jeżyce, Poznań-Nowe Miasto, Poznań-Stare Miasto, Poznań-Wilda), Puszczykowo

gminy miejsko-wiejskie:

Buk, Czempiń, Czerniejewo, Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Kłecko, Kostrzyn, Kórnik, Książ Wielkopolski, Lwówek, Miłosław, Mosina, Murowana Goślina, Nekla, Nowy Tomyśl, Oborniki, Opalenica, Ostroróg, Pniewy, Pobiedziska, Rakoniewice, Sieraków, Skoki, Stęszew, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Trzemeszno, Wielichowo, Witkowo, Września

gminy wiejskie:

Brodnica, Chrzypsko Wielkie, Czerwonak, Dominowo, Dopiewo, Duszniki, Gniezno, Granowo, Kamieniec, Kaźmierz, Kiszkowo, Kleszczewo, Kołaczkowo, Komorniki, Krzykosy, Kuślin, Kwilcz, Łubowo, Miedzichowo, Mieleszyn, Mieścisko, Niechanowo, Nowe Miasto nad Wartą, Obrzycko, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl

16PRZEMYŚLgminy miejskie:

Dynów, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Radymno

gminy miejsko-wiejskie:

Cieszanów, Kańczuga, Narol, Oleszyce, Pruchnik, Sieniawa

gminy wiejskie:

Adamówka, Bircza, Chłopice, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Gać, Horyniec-Zdrój, Jarosław, Jawornik Polski, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lubaczów, Medyka, Orły, Pawłosiów, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Stary Dzików, Stubno, Tryńcza, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zarzecze, Żurawica

48RADOMgminy miejskie:

Pionki, Radom

gminy miejsko-wiejskie:

Białobrzegi, Drzewica, Grójec, Iłża, Kozienice, Lipsko, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Przysucha, Skaryszew, Szydłowiec, Warka, Wyśmierzyce, Zwoleń

gminy wiejskie:

Belsk Duży, Błędów, Borkowice, Chlewiska, Chotcza, Chynów, Ciepielów, Garbatka-Letnisko, Gielniów, Głowaczów, Gniewoszów, Goszczyn, Gowarczów, Gózd, Grabów nad Pilicą, Jasieniec, Jastrząb, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Klwów, Kowala, Magnuszew, Mirów, Odrzywół, Orońsko, Pionki, Pniewy, Policzna, Potworów, Promna, Przyłęk, Przytyk, Radzanów, Rusinów, Rzeczniów, Sieciechów, Sienno, Solec nad Wisłą, Stara Błotnica, Stromiec, Tczów, Wieniawa, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew

17RZESZÓWgminy miejskie:

Leżajsk, Łańcut, Mielec, Rzeszów

gminy miejsko-wiejskie:

Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Nowa Sarzyna, Przecław, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Strzyżów, Tyczyn

gminy wiejskie:

Białobrzegi, Borowa, Chmielnik, Cmolas, Czarna, Czermin, Czudec, Dzikowiec, Frysztak, Gawłuszowice, Grodzisko Dolne, Hyżne, Iwierzyce, Kamień, Krasne, Kuryłówka, Leżajsk, Lubenia, Łańcut, Markowa, Mielec, Niebylec, Niwiska, Ostrów, Rakszawa, Raniżów, Świlcza, Trzebownisko, Tuszów Narodowy, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Żołynia

25SIEDLCEgminy miejskie:

Garwolin, Łaskarzew, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Stoczek Łukowski, Węgrów

gminy miejsko-wiejskie:

Kałuszyn, Kosów Lacki, Łochów, Mordy, Mrozy, Pilawa, Żelechów

gminy wiejskie:

Adamów, Bielany, Borowie, Cegłów, Ceranów, Dębe Wielkie, Dobre, Domanice, Garwolin, Górzno, Grębków, Jabłonna Lacka, Jadów, Jakubów, Kłoczew, Kołbiel, Korczew, Korytnica, Kotuń, Krzywda, Latowicz, Liw, Łaskarzew, Łuków, Maciejowice, Miastków Kościelny, Miedzna, Mińsk Mazowiecki, Mokobody, Osieck, Paprotnia, Parysów, Poświętne, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sadowne, Serokomla, Siedlce, Siennica, Skórzec, Sobienie-Jeziory, Sobolew, Sokołów Podlaski, Stanin, Stanisławów, Sterdyń, Stoczek, Stoczek Łukowski, Strachówka, Suchożebry, Trojanów, Trzebieszów, Wierzbno, Wilga, Wiśniew, Wodynie, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Zbuczyn

43SIERADZgminy miejskie:

Sieradz, Zduńska Wola

gminy miejsko-wiejskie:

Błaszki, Działoszyn, Łask, Poddębice, Szadek, Warta, Wieluń, Złoczew

gminy wiejskie:

Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Buczek, Burzenin, Czarnożyły, Dalików, Dobroń, Goszczanów, Kiełczygłów, Klonowa, Konopnica, Lutomiersk, Lututów, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Pęczniew, Rusiec, Sędziejowice, Siemkowice, Sieradz, Skomlin, Wartkowice, Widawa, Wierzchlas, Wodzierady, Wróblew, Zadzim, Zapolice, Zduńska Wola

46SKIERNIEWICEgminy miejskie:

Brzeziny, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Sochaczew, Żyrardów

gminy miejsko-wiejskie:

Biała Rawska, Mszczonów

gminy wiejskie:

Baranów, Bielawy, Bolimów, Brzeziny, Chąśno, Cielądz, Dmosin, Domaniewice, Głuchów, Godzianów, Jaktorów, Jeżów, Kocierzew Południowy, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Łowicz, Łyszkowice, Maków, Młodzieszyn, Nieborów, Nowa Sucha, Nowy Kawęczyn, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Rawa Mazowiecka, Regnów, Rogów, Rybno, Sadkowice, Skierniewice, Słupia, Sochaczew, Teresin, Wiskitki, Zduny, Żabia Wola

59SŁUPSKgminy miejskie:

Człuchów, Lębork, Łeba, Sławno, Słupsk, Ustka

gminy miejsko-wiejskie:

Bytów, Czarne, Debrzno, Kępice, Miastko

gminy wiejskie:

Borzytuchom, Cewice, Czarna Dąbrówka, Człuchów, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Lipnica, Nowa Wieś Lęborska, Parchowo, Postomino, Potęgowo, Przechlewo, Rzeczenica, Sławno, Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Ustka, Wicko

87SUWAŁKIgminy miejskie:

Augustów, Ełk, Giżycko, Sejny, Suwałki

gminy miejsko-wiejskie:

Biała Piska, Gołdap, Lipsk, Mikołajki, Olecko, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Ryn, Węgorzewo

gminy wiejskie:

Augustów, Bakałarzewo, Banie Mazurskie, Bargłów Kościelny, Budry, Dubeninki, Ełk, Filipów, Giby, Giżycko, Jeleniewo, Kalinowo, Kowale Oleckie, Krasnopol, Kruklanki, Miłki, Nowinka, Płaska, Pozezdrze, Prostki, Przerośl, Puńsk, Raczki, Rutka-Tartak, Sejny, Stare Juchy, Suwałki, Sztabin, Szypliszki, Świętajno, Wieliczki, Wiżajny, Wydminy

91SZCZECINgminy miejskie:

Stargard, Szczecin, Świnoujście

gminy miejsko-wiejskie:

Cedynia, Chociwel, Chojna, Dobra, Dobrzany, Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Lipiany, Łobez, Maszewo, Mieszkowice, Międzyzdroje, Moryń, Nowe Warpno, Nowogard, Płoty, Police, Pyrzyce, Resko, Stepnica, Suchań, Trzcińsko-Zdrój, Trzebiatów, Węgorzyno, Wolin

gminy wiejskie:

Banie, Bielice, Brojce, Dobra (Szczecińska), Dolice, Karnice, Kobylanka, Kołbaskowo, Kozielice, Marianowo, Osina, Przelewice, Przybiernów, Radowo Małe, Rewal, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard, Świerzno, Warnice, Widuchowa

15TARNOBRZEGgminy miejskie:

Sandomierz, Stalowa Wola, Tarnobrzeg

gminy miejsko-wiejskie:

Annopol, Baranów Sandomierski, Ćmielów, Janów Lubelski, Koprzywnica, Modliborzyce, Nisko, Nowa Dęba, Opatów, Osiek, Ożarów, Połaniec, Rudnik nad Sanem, Staszów, Ulanów, Zaklików, Zawichost

gminy wiejskie:

Baćkowice, Batorz, Bogoria, Bojanów, Chrzanów, Dwikozy, Dzwola, Godziszów, Gorzyce, Gościeradów, Grębów, Harasiuki, Iwaniska, Jarocin, Jeżowe, Klimontów, Krzeszów, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Majdan Królewski, Obrazów, Padew Narodowa, Potok Wielki, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Rytwiany, Sadowie, Samborzec, Szastarka, Tarłów, Trzydnik Duży, Wilczyce, Wojciechowice, Zaleszany

14TARNÓWgminy miejskie:

Bochnia, Dębica, Tarnów

gminy miejsko-wiejskie:

Brzesko, Brzostek, Ciężkowice, Czchów, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Wiśnicz, Pilzno, Radłów, Radomyśl Wielki, Ryglice, Szczucin, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno

gminy wiejskie:

Bochnia, Bolesław, Borzęcin, Czarna, Dębica, Dębno, Gnojnik, Gręboszów, Gromnik, Iwkowa, Jodłowa, Lipnica Murowana, Lisia Góra, Łapanów, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radgoszcz, Rzepiennik Strzyżewski, Rzezawa, Skrzyszów, Szczurowa, Szerzyny, Tarnów, Trzciana, Wadowice Górne, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żegocina, Żyraków

56TORUŃgminy miejskie:

Brodnica, Chełmno, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Nowe Miasto Lubawskie, Toruń, Wąbrzeźno

gminy miejsko-wiejskie:

Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Łasin, Radzyń Chełmiński

gminy wiejskie:

Bartniczka, Biskupiec, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Chełmno, Chełmża, Ciechocin, Dębowa Łąka, Golub-Dobrzyń, Grodziczno, Grudziądz, Gruta, Kijewo Królewskie, Książki, Kurzętnik, Lisewo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Nowe Miasto Lubawskie, Obrowo, Osiek, Papowo Biskupie, Płużnica, Radomin, Rogoźno, Ryńsk, Stolno, Świecie nad Osą, Świedziebnia, Unisław, Wąpielsk, Wielka Nieszawka, Zbiczno, Zławieś Wielka

74WAŁBRZYCHgminy miejskie:

Bielawa, Boguszów-Gorce, Duszniki-Zdrój, Dzierżoniów, Jedlina-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych

gminy miejsko-wiejskie:

Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Lądek-Zdrój, Mieroszów, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Radków, Stronie Śląskie, Strzegom, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Żarów

gminy wiejskie:

Ciepłowody, Czarny Bór, Dobromierz, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Marcinowice, Nowa Ruda, Przeworno, Stare Bogaczowice, Stoszowice, Świdnica, Walim

22WARSZAWAgminy miejskie:

Józefów, Kobyłka, Legionowo, Marki, Milanówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Sulejówek, Warszawa (dzielnice: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Mokotów, Warszawa-Ochota, Warszawa-Praga Południe, Warszawa-Praga Północ, Warszawa-Rembertów, Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Targówek, Warszawa-Ursus, Warszawa-Ursynów, Warszawa-Wawer, Warszawa-Wesoła, Warszawa-Wilanów, Warszawa-Włochy, Warszawa-Wola, Warszawa-Żoliborz), Ząbki, Zielonka

gminy miejsko-wiejskie:

Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Karczew, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Radzymin, Serock, Tarczyn, Wołomin, Zakroczym

gminy wiejskie:

Brochów, Celestynów, Czosnów, Izabelin, Jabłonna, Kampinos, Leoncin, Leszno, Lesznowola, Michałowice, Nadarzyn, Nieporęt, Pomiechówek, Prażmów, Raszyn, Stare Babice, Wiązowna, Wieliszew

54WŁOCŁAWEKgminy miejskie:

Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Kowal, Lipno, Nieszawa, Radziejów, Rypin, Włocławek

gminy miejsko-wiejskie:

Brześć Kujawski, Chodecz, Dobrzyń nad Wisłą, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec, Piotrków Kujawski, Skępe

gminy wiejskie:

Aleksandrów Kujawski, Baruchowo, Bądkowo, Bobrowniki, Boniewo, Brzuze, Bytoń, Choceń, Chrostkowo, Czernikowo, Dobre, Fabianki, Kikół, Koneck, Kowal, Lipno, Lubanie, Osięciny, Raciążek, Radziejów, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Tłuchowo, Topólka, Waganiec, Wielgie, Włocławek, Zakrzewo, Zbójno

71WROCŁAWgminy miejskie:

Oleśnica, Oława, Wrocław (delegatury: Wrocław-Fabryczna, Wrocław-Krzyki, Wrocław-Psie Pole, Wrocław-Stare Miasto, Wrocław-Śródmieście)

gminy miejsko-wiejskie:

Bierutów, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Milicz, Oborniki Śląskie, Prusice, Siechnice, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Trzebnica, Twardogóra, Wiązów, Wołów, Żmigród

gminy wiejskie:

Borów, Cieszków, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Miękinia, Oleśnica, Oława, Wińsko, Wisznia Mała, Zawonia, Żórawina

84ZAMOŚĆgminy miejskie:

Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość

gminy miejsko-wiejskie:

Frampol, Józefów, Krasnobród, Lubycza Królewska, Łaszczów, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tyszowce, Zwierzyniec

gminy wiejskie:

Adamów, Aleksandrów, Bełżec, Biłgoraj, Biszcza, Dołhobyczów, Goraj, Gorzków, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Izbica, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Księżpol, Łabunie, Łukowa, Miączyn, Mircze, Nielisz, Obsza, Potok Górny, Rachanie, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tereszpol, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Turobin, Uchanie, Ulhówek, Werbkowice, Wysokie, Zakrzew, Zamość, Żółkiewka

68ZIELONA GÓRAgminy miejskie:

Gozdnica, Gubin, Łęknica, Nowa Sól, Zielona Góra, Żagań, Żary

gminy miejsko-wiejskie:

Babimost, Bytom Odrzański, Cybinka, Czerwieńsk, Iłowa, Jasień, Kargowa, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Małomice, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sława, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Torzym, Wolsztyn, Zbąszynek, Zbąszyń

gminy wiejskie:

Bobrowice, Bojadła, Brody, Brzeźnica, Bytnica, Dąbie, Gubin, Kolsko, Lipinki Łużyckie, Lubrza, Łagów, Maszewo, Niegosławice, Nowa Sól, Przewóz, Siedlec, Siedlisko, Skąpe, Szczaniec, Świdnica, Trzebiechów, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Zabór, Żagań, Żary

1 Obecnie działem administracji rządowej - informatyzacja kieruje Minister Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 765 oraz z 2012 r. poz. 1267), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.