§ 1. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.23.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1985 r.
§  1.
1.
Prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej patentu na wynalazek lub rejestracji wzoru użytkowego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wystawie publicznej w Polsce (art. 27 i 28 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze - Dz. U. Nr 33, poz. 156) służy tylko w przypadkach określonych w § 2.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do prawa uzyskania rejestracji w Urzędzie Patentowym:
1)
wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia na wystawie publicznej w Polsce (§ 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych - Dz. U. Nr 8, poz. 45),
2)
znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia na wystawie publicznej w Polsce towarów, na których został umieszczony znak towarowy (art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych - Dz. U. Nr 14, poz. 73).