Pieczęcie organów samorządu adwokackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.40.335

Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 czerwca 1938 r.
o pieczęciach organów samorządu adwokackiego.

Na podstawie art. 9 ust. (1) lit. a) prawa o ustroju adwokatury (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 33, poz. 289) zarządzam co następuje:
Pieczęci z godłem państwowym używają:
a)
Naczelna Rada Adwokacka,
b)
Izba do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym,
c)
Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
d)
okręgowe rady adwokackie,
e)
sądy dyscyplinarne izb adwokackich.
Pieczęcie tłoczone są w metalu, przy czym pieczęć Izby do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym jest okrągła, z wyobrażeniem orła państwowego pośrodku i napisem w otoku, pozostałe zaś pieczęcie mają kształt ośmioboku, opisanego na owalu pionowo ustawionym, w którego górnej części zamieszczone jest wyobrażenie orła państwowego, w dolnej zaś części ułożony jest poziomo napis, w razie potrzeby w dwóch lub więcej wierszach.
Pieczęć do tuszu, używana przez Izbę do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym, ma w średnicy 46 mm; wysokość orła w tej pieczęci wynosi 29 mm, a napis w jej otoku brzmi: "Izba do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym".

Pieczęć lakowa Izby do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym ma w średnicy 30 mm; wysokość orła w tej pieczęci wynosi 16 mm, a napis w jej otoku brzmi: "Izba do Spraw Adw. przy Sądzie Najw.".

Pieczęć do tuszu, używana przez Naczelną Radę Adwokacką i Wyższy Sąd Dyscyplinarny, ma pionową oś owalu długości 45 mm, poziomą zaś oś - długości 36 mm; wysokość orła w tych pieczęciach wynosi 23½ mm.

Pieczęć lalkowa Naczelnej Rady Adwokackiej ma pionową oś owalu długości 30 mm, poziomą zaś - 24 mm; wysokość orła wynosi 12 mm.

Napis pieczęci Naczelnej Rady Adwokackiej jest trzywierszowy i brzmi: "Naczelna Rada Adwokacka". Napis pieczęci do tuszu, używanej przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, jest czterowierszowy i brzmi: "Wyższy Sąd Dysc. (pierwszy wiersz) przy (drugi wiersz) Nacz. Radzie (trzeci wiersz) Adwokackiej (czwarty wiersz)".

Wyższy Sąd Dyscyplinarny używa, w razie potrzeby, pieczęci lakowej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pieczęć do tuszu, używana przez okręgowe rady adwokackie i sądy dyscyplinarne izb, ma pionową oś owalu długości 40 mm, poziomą zaś - 32- mm; wysokość orła w tych pieczęciach wynosi 21 mm.

Pieczęć lakowa okręgowych rad adwokackich odpowiada wymiarom takiejże pieczęci, używanej przez Naczelną Radę.

Napis pieczęci okręgowych rad adwokackich jest trzywierszowy i brzmi: "Okręgowa (pierwszy wiersz) Rada Adwokacka (drugi wiersz) w ........ (trzeci wiersz)". Napis pieczęci do tuszu, używanej przez sądy dyscyplinarne izb, jest również trzywierszowy i brzmi: "Sąd Dyscypl. (pierwszy wiersz) Izby Adwokackiej (drugi wiersz) w ........ (trzeci wiersz)".

Sądy dyscyplinarne izb używają, w razie potrzeby, pieczęci lakowej okręgowych rad adwokackich.

Pieczęcie o jednakowym brzmieniu napisu powinny być zaopatrzone w numery rozpoznawcze, tj. bieżące liczby arabskie, umieszczone w otoku pieczęci okrągłych, a u dołu pieczęci ośmiobocznych.

Pieczęć bez numeru rozpoznawczego uważa się za zaopatrzoną w numer rozpoznawczy "1".

W razie zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia pieczęci nowa pieczęć powinna być zaopatrzona w kolejny numer rozpoznawczy.

Pieczęcie należy przechowywać pod zamknięciem w sposób, wyłączający możliwość ich zaginięcia lub dopuszczenia się za ich pomocą jakichkolwiek nadużyć.
Zamówienia pieczęci kierować należy do Mennicy Państwowej za pośrednictwem Naczelnej Rady Adwokackiej, która prowadzi wykaz pieczęci, będących w użyciu wszystkich organów adwokatury, przechowuje odbitki tych pieczęci, tudzież zarządza zniszczenie pieczęci uszkodzonych lub wycofanych z obiegu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1938 r.