Rozdział 9 - Uznawanie i potwierdzanie licencji wydanych przez państwa obce. - Personel lotniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.15.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1968 r.

Rozdział  9.

Uznawanie i potwierdzanie licencji wydanych przez państwa obce.

§  30.
1.
Licencje osób wykonujących loty na obcych statkach powietrznych na podstawie umów międzynarodowych, których Polska jest stroną, lub udzielonych przez organ ruchu lotniczego zezwoleń albo potwierdzonych przez ten organ zgłoszeń uznaje się za ważne w Polsce, jeżeli zostały wydane lub potwierdzone przez państwo będące stroną umowy lub przez państwo przynależności osoby fizycznej lub prawnej, której udzielono zezwolenie na lot lub której zgłoszenie na lot potwierdzono.
2.
Osoba posiadająca licencję wydaną lub potwierdzoną przez właściwy organ obcego państwa może być dopuszczona do wykonania lotów na pokładzie polskiego statku powietrznego, jeżeli licencja ta zostanie uznana za ważną na równi z licencją polską i potwierdzona przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym; przepis ten stosuje się również do innych czynności, dla których niniejsze rozporządzenie wymaga posiadania polskiej licencji.
3.
Uznanie i potwierdzenie licencji wydanej lub potwierdzonej przez właściwy organ obcego państwa następuje, jeżeli przy wydaniu lub potwierdzeniu tych dokumentów zachowane zostały przez ten organ:
1)
przepisy międzynarodowe lub
2)
przepisy danego państwa obcego zawierające wymagania nie mniejsze od wymagań ustalonych przez przepisy polskie.
4.
W uzasadnionych wypadkach państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym może uznać i potwierdzić licencję wydaną lub potwierdzoną przez właściwy organ obcego państwa pomimo niespełnienia warunków określonych w ust. 3; uznanie i potwierdzenie licencji może być uzależnione od spełnienia warunków określonych przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym i zawierać ograniczenia.
5.
Potwierdzenie licencji wydanej lub potwierdzonej przez właściwy organ obcego państwa odbywa się przez wydanie odpowiedniego zaświadczenia ważnego łącznie z licencją, której dotyczy, i mającego tę samą ważność co polska licencja. Okres ważności tego zaświadczenia nie może przekraczać ważności licencji, chyba że organ obcego państwa, który wydał licencję, wyrazi na to zgodę.
6.
W uzasadnionych wypadkach państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym może poddać sprawdzeniu kwalifikacje członka obcego personelu lotniczego wykonującego czynności lotnicze w Polsce.